Υγεία και ασφάλεια της εργασίας στις Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες - Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής

O.H.S. in the Greek Public Sector - The case of the Attica Regional Administration (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΜΒΑΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 74
 7. ΒΑΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Υ.Α.Ε., Δημόσιος Τομέας
 10. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΔΧΤ60
 11. 1
 12. 56
 13. 15
  • Η προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, αλλά και όσων βρίσκονται σε ένα χώρο εργασίας, αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης από την επιστημονική κοινότητα αλλά και τους Διεθνείς και Εθνικούς Οργανισμούς και οδήγησε σε πλήθος νομοθετικών και ρυθμιστικών παρεμβάσεων που εφαρμόζονται τόσο στις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα όσο και στις Δημόσιες Υπηρεσίες.

   Οι συνθήκες ασφάλειας και υγείας για την περίπτωση των Δημοσίων Υπηρεσιών, θεωρείται από πολλούς ως κάτι δεδομένο τόσο λόγω της φύσης της εργασίας όσο και επειδή εργοδότης είναι το Δημόσιο, όμως η υπόθεση αυτή δεν φαίνεται να ισχύει στην πραγματικότητα, καθώς η εμφάνιση παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία, όπως λόγου χάρη οι μυοσκελετικές παθήσεις, είναι συχνή.

   Η παρούσα εργασία διερευνά το πώς εφαρμόζεται η φιλοσοφία της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στις Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες, με σκοπό να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση και φιλοδοξώντας να συντελέσει στη βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στον τομέα αυτό, εντοπίζοντας τυχόν κενά και παθογένειες, μέσω της μελέτης της περίπτωσης της Περιφέρειας Αττικής, η οποία, ούσα η μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας με Υπηρεσίες που επηρεάζουν όλο το φάσμα της ζωής των πολιτών, από τις δραστηριότητες ψυχαγωγίας μέχρι μεγάλα τεχνικά έργα, αποτελεί χαρακτηριστικό και αντιπροσωπευτικό παράδειγμα των Δημόσιων Υπηρεσιών στην Ελλάδα.

   Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη μελέτη αυτή, είναι ότι, αν και γίνεται προσπάθεια υιοθέτησης της κουλτούρας της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, η προσπάθεια αυτή περιορίζεται στους «τύπους» και όχι στην «ουσία» του θέματος, αφού πληρούνται μεν οι εκ της νομοθεσίας απορρέουσες υποχρεώσεις του εργοδότη, αλλά δεν επιτυγχάνεται η ουσιαστική εφαρμογή των όσων θα εξασφάλιζαν την πραγματική βελτίωση των συνθηκών εργασίας, δηλαδή της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων, της καταγραφής και διερεύνησης των πραγματικών συμβάντων βλάβης της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, που σχετίζονται με την εργασία, και λήψης των απαραίτητων μέτρων και εφαρμογής δράσεων και ενεργειών που θα βελτίωναν την κατάσταση.

  • The protection of health and safety of workers, as well as other people in a workplace, is the subject of extensive study by the scientific community as well as International and National Organizations and has led to a number of legislative and regulatory interventions that are applied both to Private Sector businesses and in Public Services.

   The safety and health conditions in the case of Public Sector are considered by many as a given thing, due to the nature of work and because the employer is the State, but this assumption does not seem to apply in reality, as the appearance of health issues related to work, such as musculoskeletal disorders, is frequent.

   This study investigates how the philosophy of Health and Safety at Work is applied in the Greek Public Sector, aiming to capture the existing situation and aspiring to contribute to the improvement of the conditions prevailing in this sector, by identifying any gaps and pathogens, through the study of the case of the Attica Regional Administration (Attica Region), which, as the largest Regional Administration in the country with Public Services that affect the entire spectrum of citizens' lives, from entertainment activities to large technical projects, is a typical and representative example of the Public Sector in Greece.

   The main conclusion that emerges is that, although there is an effort to adopt the culture of Health and Safety at work, this effort is limited to the "type" and not to the "essence" of the subject, since, although the requirements of legislation about the employer’s obligations are met, the essential implementation of what would ensure the real improvement of working conditions, i.e. the informing and training of employees, the recording and investigation of incidents of work related damage to the health and safety of employees, and the taking of the necessary measures and implementing actions that would improve the situation, is not obtained.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές