Οι Νέες Τεχνολογίες στην Διοργάνωση Συνεδρίων: Η Εμπειρία των Συνέδρων

New Technologies in Organization of Conferences: The Conferrers’ Experience (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 95
 7. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ,
 8. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ | ΤΡΙΧΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. Βιομηχανία εκδηλώσεων | Συνεδριακός τουρισμός | Νέες τεχνολογίες | Υβριδικά συνέδρια | Εικονικά συνέδρια | Τουρισμός MICE
 10. Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων/ΔΤΕ60
 11. 15
 12. 24
 13. Περιλαμβάνει: Πίνακες και Γραφήματα
  • Θεματικό πυρήνα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί ο συνεδριακός τουρισμός.
   Στο πλαίσιο αυτό, θα αναλύσουμε τον όρο “meeting industry” - “συνεδριακός τουρισμός”, θα
   αναφερθούμε στους παράγοντες που συνθέτουν ένα συνέδριο, όπως οι σύνεδροι, ο τόπος, ο
   χώρος, ο σκοπός, η τουριστική επένδυση, η διοίκηση, αλλά και στα διαφορετικά είδη
   συνεδρίων, επιστημονικά, εμπορικά, διεθνών οργανισμών, κοινωνικού ή πολιτικού
   χαρακτήρα, σεμινάρια, forums κλπ. Σημαντικό μέρος της εργασίας θα αφιερώσουμε στην
   τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην διοργάνωση συνεδρίων, στις καινοτόμες εφαρμογές και
   στα οφέλη που προσφέρουν. Θα εξετάσουμε με ποιο τρόπο οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν
   την συνολική εμπειρία των συνέδρων. Επιπλέον, θα αναφερθούμε διεξοδικά στις μορφές που
   μπορεί να έχει ένα συνέδριο, όπως συνέδρια με φυσική παρουσία, υβριδικά ή διαδικτυακά
   αλλά και πώς η τεχνολογία επιδρά στη διοργάνωση καθενός από τα παραπάνω είδη. Η εργασία
   θα ολοκληρωθεί με την εκπόνηση μιας πρωτογενούς έρευνας, η οποία καλείται να δώσει
   απαντήσεις σε δύο βασικά ερωτήματα: α) κατά πόσο η εφαρμογή νέων τεχνολογιών (ή νέων
   τεχνολογικών πρακτικών) επηρεάζει την εμπειρία των συνέδρων και β) αν οι σύνεδροι
   προτιμούν περισσότερο τη διοργάνωση συνεδρίων με φυσική παρουσία, υβριδικών, ή
   διαδικτυακών συνεδρίων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίου
   ενώ στο τέλος παρατίθενται τα αποτελέσματά της και αναφέρονται σε συγκεκριμένα
   συμπεράσματα.

  • “M.I.C.E Tourism” forms the topical nucleus of the following dissertation. In this context, we
   are going to analyze the terms “meeting industry”, “MICE tourism” and also advert to the
   factors that constitute conference such as the participants, the place, the venue, the purpose, the
   tourist investment, the management and also the different kinds of conferences such as
   scientific, commercial, international, organizational, conferences of a social or cultural
   purpose, forums, seminars etc. An important part of the dissertation is going to be allotted to
   the technology used for the planning and organizing of conferences, innovative apps that can
   be used and the benefits they offer. We are also going to explain in which way new technologies
   can affect the participants’ overall experience. Moreover, we are going to explain at length the
   various forms a conference can take, like on site, on line or hybrid conferences and also how
   technology impacts on the organization of each type. The dissertation is going to be concluded
   with the elaboration of a primary research which will be called to answer two major inquiries.
   A) in what degree the implementation of new technologies affects the participants’ experience.
   B) whether the participants prefer the organization of on site, hybrid or online conferences. The
   research will be conducted by means of questionnaires and the results will be analyzed and
   specific conclusions will be drawn.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.