Μοντέλα πρόβλεψης κόστους, χρόνου και μήκους εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης σηράγγων, με την μέθοδο NATM

Models for predicting costs, time and length of excavation and temporary support of tunnels, using the NATM method (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 132
 7. Κουλουριώτης, Δημήτριος
 8. Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος
 9. Πρόβλεψη
 10. Διαχείρηση Τεχνικών Έργων / ΔΧΤ92
 11. 2
 12. 4
 13. 32
  • Το αντικείμενο της παρούσας ΜΔΕ είναι η πρόβλεψη κόστους, χρόνου και μήκους προχώρησης της εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης διάνοιξης μιας σήραγγας με βάσει τα δεδομένα αντίστοιχων έργων στον ελλαδικό χώρο.  

   Στην παρούσα ΜΔΕ χρησιμοποιήθηκαν και επεξεργάστηκαν πραγματικά δεδομένα της εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης των σηράγγων Τέμπη 2 (Τ2) και Τέμπη 3 (Τ3), που κατασκευάστηκαν για το πέρασμα της κοιλάδας των Τεμπών και του οικισμού του Πλαταμώνα και αποτελούν μέρος του τμήματος Μαλιακός-Κλειδί, του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ. Τα δεδομένα αφορούν την κατηγορία εδάφους, την διατομή που επιλέχθηκε, του χρόνου που χρειάστηκε και το πραγματικό κόστος αυτών των εργασιών. Με την βοήθεια της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, θα εξαχθούν μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης μέσω του λογισμικού SPSS της IBM.

   Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός μαθηματικού μοντέλου πρόβλεψης του κόστους, του χρόνου και του μήκους εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης σηράγγων με την μέθοδο ΝΑΤΜ.

  • The main object of the present thesis is the prediction of the cost, time and length of progress of the excavation and temporary support for the opening of a tunnel based on the data of corresponding projects in the Greek area.

   Actual data of the excavation and temporary support of the Tempi 2 (T2) and Tempi 3 (T3) tunnels, which were built for the passage of the Tempi valley and village of Platamona and are part of the Maliakous-Kleidi section of the PATHE highway, were used and expanded. The data of the soil class, the cross-section chosen, the time taken and the actual cost of these works. With the help of multiple linear regression, linear regression models will be derived through IBM SPSS software.

   The goal is to develop a mathematical model for predicting the cost, time and length of tunnel excavation and temporary support using the NATM method.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές