Εκτίμηση της ψυχολογικής επιβάρυνσης του υγειονομικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Νομού Λασιθίου Κρήτης κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19

Assessment of the psychological burden on health care workers of the hospitals of the Lasithi Prefecture of Crete during the period of the COVID-19 pandemic (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΑΣΩΤΑΚΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 121
 7. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΟΥΠΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 9. πανδημία | covid-19 | Eπαγγελματίες υγείας | ανθεκτικότητα | ψυχολογική επιβάρυνση / psychological burden | κλίμακα φόβου FCV-19S | ερωτηματολόγιο DASS 21 | Νομός Λασιθίου | Psychological Resilience
 10. ΔΜΥ60
 11. 2
 12. 18
 13. 87
 14. Περιλαμβάνει πίνακες, εικόνες, γραφήματα
  • Εισαγωγή: Η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας του Κορωνοϊού σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να επηρεάσει παγκοσμίως την ανθρωπότητα σε κάθε επίπεδο. Το μεγαλύτερο βάρος της πανδημίας αυτής το επωμίστηκαν οι επαγγελματίες υγείας και τα συστήματα υγείας συνολικά, γεγονός που προκάλεσε δυσμενείς ψυχολογικές επιπτώσεις στο υγειονομικό προσωπικό αλλά και αυξημένο κίνδυνο λόγω της έκθεσης τους.

   Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της ψυχολογικής επιβάρυνσης του υγειονομικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Νομού Λασιθίου την περίοδο Covid-19.

   Μεθοδολογία: Στην έρευνα συμμετείχαν 260 επαγγελματίες υγείας από τα τρία Νοσοκομεία του Νομού Λασιθίου. Για την εκπόνηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων, το ερωτηματολόγιο εκτίμησης άγχους, κατάθλιψης και στρες DASS-21, το ερωτηματολόγιο φόβου για τον Covid-19 (FCV-19S) και το ερωτηματολόγιο ψυχολογικής ανθεκτικότητας BRS.

   Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειοψηφία του προσωπικού είχε φυσιολογικά επίπεδα άγχους, κατάθλιψης και στρες και μέτριο επίπεδο ψυχολογικής ανθεκτικότητας και φόβου για τον Covid-19. Τέλος, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές ως προς τα δημογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά των επαγγελματιών υγείας και των τριών νοσοκομείων ως προς τις διαστάσεις της ψυχολογικής επιβάρυνσης, της ανθεκτικότητας και του φόβου για τον covid-19.

   Λέξεις-Κλειδιά: πανδημία, Covid-19, επαγγελματίες υγείας, ψυχολογική επιβάρυνση, φόβος covid-19, ανθεκτικότητα, Λασίθι

  • Introduction: The rapid spread of the Coronavirus pandemic in a short period of time managed to affect humanity worldwide at every level. The greatest burden of this pandemic was shared by health professionals and health systems as a whole, which caused adverse psychological effects on health workers and increased risk due to their exposure.

   Aim: The aim of this study is to assess the Psychological burden of the health staff of the hospitals of Lassithi Prefecture in the period Covid-19.

   Methodology: The survey involved 260 health professionals from the three hospitals of Lassithi Prefecture. A socio-demographic questionnaire, the DASS-21 anxiety, depression and stress assessment questionnaire, the Covid-19 fear questionnaire (FCV-19S) and the BRS psychological resilience questionnaire were used for the study.

   Results-Conclusions: According to the survey results, the majority of staff had normal levels of anxiety, depression and stress and moderate levels of psychological resilience and fear of Covid-19. Finally, no significant differences were observed in the demographic and job characteristics of health professionals in all three hospitals on the dimensions of psychological distress, resilience and fear for covid-19.

   Keywords: Covid-19, healthcare workers, psychological burden, DASS-21, resilience, FCV-19S, BRS, Lassithi

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές