Ολοκληρωμένη διαχείριση επεξεργασμένων υγρών λυμάτων και βιοστερεών με τη χρήση υπολογιστικού μοντέλου

Integrated management of treated wastewater and biosolids utilizing a computational model (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 112
 7. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΝΑΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 9. Σύστημα Λήψης Αποφάσεων | υγρά απόβλητα | βιοστερεά | δείκτης ρύπανσης | ασφαλής επαναχρησιμοποίηση | κυκλική οικονομία | Decision Support System | wastewater | biosolids | pollution index | safe reuse | circular economy
 10. Διαχείριση Αποβλήτων / ΔΙΑΔΕ
 11. 1
 12. 5
 13. 43
 14. Περιλαμβάνει πίνακες και γραφήματα
 15. Decision Support System for Wastewater and Biosolids Reuse in Agricultural Applications. Hellenic Open University / Koukoulakis, P., Kyritsis, S., & Kalavrouziotis, I. / ISBN 978-960-611-008-5
  • Το Έμπειρο Σύστημα Λήψης Αποφάσεων DSS που αναπτύχθηκε από το «Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων» δοκιμάστηκε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις χρησιμοποιώντας αναλυτικά δεδομένα από προηγούμενα πειράματα (Δημητρέλος, 2021; Ντζάλα, 2011; Παπαϊωάννου, 2017). Το DSS έλαβε αναλυτικά δεδομένα εισόδου από κάθε πείραμα, όπου έγινε εφαρμογή επεξεργασμένων λυμάτων και βιοστερεών σε καλλιέργειες. Το λογισμικό αξιολογήθηκε ως προς την ικανότητά του να παρέχει ακριβείς και ορθολογικές προβλέψεις της ρύπανσης του εδάφους λόγω της επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και βιοστερεών. Επιπλέον, αξιολογήθηκε η ικανότητά του να παρέχει ορθές και αξιόπιστες συμβουλές για την ορθολογική λίπανση των καλλιεργειών. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων επιβεβαίωσε ότι το DSS είναι ένα αξιόπιστο έμπειρο σύστημα που παρέχει ακριβείς απαντήσεις. Οι υπολογισμοί του λογισμικού είναι σύμφωνοι με τα συμπεράσματα των πειραμάτων. Το έμπειρο σύστημα αντέδρασε με επιτυχία σε χαμηλής και υψηλής τοξικότητας αναλυτικά δεδομένα εισόδου από το έδαφος, τα επεξεργασμένα λύματα και τα βιοστερεά. Το DSS εντόπισε σωστά τους πιθανούς κινδύνους ρύπανσης όπου υπήρχαν και προειδοποίησε επαρκώς για αυτούς. Το έμπειρο σύστημα πρότεινε ορθολογικές συμβουλές γονιμοποίησης σε κάθε μελέτη περίπτωσης, δίνοντας απαντήσεις που έχουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τα πειραματικά δεδομένα. Αναδεικνύεται έτσι η σημασία του DSS ως ένα ωφέλιμο εργαλείο για την αειφορική γεωργία στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Τέλος, επισημαίνεται πως το DSS μπορεί να αποτελέσει ένα αξιόλογο βοήθημα τόσο για ερευνητικές, όσο και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων και των βιοστερεών στη γεωργία.

  • The Decision Support System (DSS) developed by the "Laboratory of Sustainable Waste Management Technologies" was tested in three different case studies using analytical data from previous experiments (Dimitrelos 2021; Ntzala 2011; Papaioannou 2017). The DSS received analytical input data from each experiment, where treated wastewater and biosolids were applied to crops. The software was evaluated for its ability to provide accurate and sensible predictions of soil pollution due to the reuse of treated municipal wastewater and biosolids. In addition, the ability to provide rational advice on fertilization was assessed. Statistical analysis of the results revealed that the DSS is a reliable expert system that provides accurate responses. The software calculations conformed to the experimental results. The expert system successfully reacted to low- and high-toxicity analytical input data from the soil, treated wastewater, and biosolids. The DSS correctly identified potential pollution hazards and warned about them sufficiently. The expert system suggested rational fertilization advice in each case study, providing answers that had statistically significant correlations with the experimental data. The significance of the Decision Support System (DSS) is highlighted as a beneficial tool for sustainable agriculture in conjunction with the circular economy. In addition, the DSS can support educational and research activities related to the safe reuse of wastewater and biosolids in agriculture.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές