Διερεύνηση στην αποδοχή και χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα

Investigation into the acceptance and use of electric vehicles in Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΟΦΙΑ ΓΙΩΤΑΚΗ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 167
 7. ΚΕΧΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
 8. Ναλμπάντης, Δημήτριος | Ευθύμιος Ζέρβας
 9. Αποδοχή ηλεκτρικών οχημάτων,ηλεκτρικά οχήματα, τύποι φόρτισης, πλεονεκτήματα ηλεκτρικών οχημάτων, μειονεκτήματα ηλεκτρικών οχημάτων
 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός έργων υποδομής/ΠΣΧ51
 11. 25
 12. 28
 13. Περιλαμβάνει πίνακες, διαγράμματα και εικόνες
 14. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Προοπτικές μείωσης της ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Η περίπτωση του Δήμου της Αθήνας./Ασημίνα Χατζοπούλου .
  • Η παρούσα εργασία αναφέρεται εκτεταμένα στις υφιστάμενες τεχνολογίες των ηλεκτροκίνητων οχημάτων και των τύπων φόρτισης. Επισημαίνονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κατά την χρήση τους. Ο στόχος της εργασίας είναι να διερευνηθεί η αποδοχή στην χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα. Διανεμήθηκε σε 302 συμμετέχοντες ένα ερωτηματολόγιο, που δημιουργήθηκε μέσω της εφαρμογής Google Forms, η οποία επεξεργάζεται τα δεδομένα μέσω περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης. Βάση των δεδομένων αποτέλεσε η στάση των ερωτηθέντων σχετικά με την οδηγητική εμβέλεια, τα περιβαλλοντικά οφέλη, το κόστος αγοράς, την διαθεσιμότητα των υποδομών φόρτισης και των μοντέλων ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική αγορά, καθώς και η επάρκεια των μέτρων πολιτικής της κυβέρνησης στην Ελλάδα.

   Διαπιστώθηκε, ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων να είναι ευαίσθητοι στα ζητήματα περιβαλλοντικής ρύπανσης και να επενδύουν περισσότερο στην μελλοντική αξία του οχήματος και όχι στην αισθητική αυτού. Ωστόσο, τα ευρήματα της έρευνας θα πρέπει να αποτελέσουν κίνητρο για τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να εφαρμοστούν καλύτερες στρατηγικές προώθησης της ηλεκτροκίνησης.

  • This paper extensively refers to the existing technologies of electric vehicles and charging types. The advantages and disadvantages of their use are highlighted. The aim of the work is to investigate the acceptance of the use of electric vehicles in Greece. A questionnaire was distributed to 302 participants, created through the Google Forms application, which processes the data through descriptive statistical analysis. The data were based on respondents' attitudes regarding driving range, environmental benefits, purchase costs, availability of charging infrastructure and electric vehicle models in the Greek market, as well as the adequacy of government policy measures in Greece. It was found that a large percentage of respondents are sensitive to environmental pollution issues and invest more in the future value of the vehicle rather than its aesthetics. However, the research findings should motivate stakeholders to implement better e-mobility promotion strategies.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές