''Ατμοσφαιρική ρύπανση και επιδράσεις στο κλίμα και στον άνθρωπο''

“Air pollution and effects on climate and humans” (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΜΗ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 92
 7. Κασσομένος Παύλος, Δρ. Φυσικός
 8. Κασσομένος Παύλος, Δρ. Φυσικός, Καλαντζίδης Ανδρέας, Δρ. Φυσικός
 9. Ατμοσφαιρική ρύπανση -Air pollution | Μετρούμενοι ρύποι-Measured pollutants | Ποιότητα αέρα-Air quality
 10. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ), ΔΙΑ61 - Διαχείριση Αερίων Ρύπων
 11. 23
 12. 21
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η παρούσα εργασία εκπονείται στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διαχείριση Αποβλήτων» στη σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας με στόχο τη διερεύνηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι πρόβλημα για το περιβάλλον που εμφανίζεται όταν οι ατμοσφαιρικοί ρύποι, όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το μονοξείδιο του άνθρακα, τα οξείδια του θείου και του αζώτου, οι υδρογονάνθρακες, τα σωματίδια και οι οξειδωτικές φωτοχημικές ουσίες, βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα. Οι ρύποι αυτοί μπορεί να είναι φυσικής προέλευσης, όπως ηφαιστειακές εκρήξεις, πυρκαγιές, καταιγίδες σκόνης, ωκεανοί, φυτά, λίμνες και θερμές πηγές, ή ανθρωπογενούς προέλευσης, κυρίως από τις μεταφορές, τη βιομηχανία, τη θέρμανση κτιρίων και τον κλιματισμό. Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η όξινη βροχή, η υπερθέρμανση του πλανήτη και η τρύπα του όζοντος, επηρεάζοντας την ανθρώπινη υγεία, τη χλωρίδα και την πανίδα, την πολιτιστική κληρονομιά και τα κτίρια. Για την αντιμετώπισή τους χρησιμοποιούνται τεχνολογίες ελέγχου και πρόληψη της ρύπανσης.
  • The present study is carried out in the framework of the Master's Degree Programme "Waste Management" at the Faculty of Science and Technology with the aim of investigating air pollution. Air pollution is a problem for the environment that occurs when air pollutants such as carbon dioxide and carbon monoxide, sulphur and nitrogen oxides, hydrocarbons, particulate matter and oxidising photochemicals are present in high concentrations in the atmosphere. These pollutants can be of natural origin, such as volcanic eruptions, fires, dust storms, oceans, plants, lakes and hot springs, or of anthropogenic origin, mainly from transport, industry, building heating and air conditioning. Air pollution causes environmental problems such as acid rain, global warming and the ozone hole, affecting human health, flora and fauna, cultural heritage and buildings. Pollution control and prevention technologies are used to deal with them.
 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.