ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ MANAGEMENT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

The catalytic role of job satisfaction and management in increasing productivity in the public administration of tourism: The case of Ministry of Tourism of Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΟΦΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 109
 7. Ε. ΚΑΣΙΜΑΤΗ
 8. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Στεργίου, Δημήτρης
 9. εργασιακή ικανοποίηση, αύξηση παραγωγικότητας, δημόσια, διοίκηση Τουρισμού
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ) / ΔΤΕΔΕ
 11. 1
 12. 26
 13. 77
 14. Περιλαμβάνει: πίνακες, διαγράμματα, ερωτηματολόγιο, μελλοντικές προτάσεις εργασιών, βιβλιογραφία και παράρτημα
 15. Κουτούζης, Μ. /Γενικές Αρχές Management , Τουριστική Οργάνωση και Οργάνωση Οργανωτικών και Συλλογικών φορέων. Τόμος Α’. ΕΑΠ.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά το ρόλο της εργασιακής ικανοποίησης και του management στην αύξηση της παραγωγικότητας στη Δημόσια Διοίκηση του Τουρισμού στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία εστιάζει στην περίπτωση του ελληνικού υπουργείου Τουρισμού, προκειμένου να μελετήσει το ρόλο των παραπάνω χαρακτηριστικών στη λειτουργία του οργανισμού.
   Η εργασία φιλοδοξεί να περιγράψει με ακρίβεια, να αναλύσει και να αποσαφηνίσει έννοιες και ορισμούς που σχετίζονται με την εργασιακή ικανοποίηση και τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση οργανισμών. Ταυτόχρονα, φιλοξενεί έρευνα που διενεργήθηκε σε εργαζόμενους σε φορείς του ελληνικού δημόσιου φορέα Τουρισμού.
   Η εργασία αποτελείται από εισαγωγικά στοιχεία, κύριο μέρος (βιβλιογραφική ανασκόπηση) και ερευνητικό μέρος (μεθοδολογία έρευνας, ανάλυση ευρημάτων και συμπεράσματα). Για την υλοποίηση της εργασίας διενεργήθηκε εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και στο διαδίκτυο. Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη του θεωρητικού πλαισίου της εργασίας, οργανώνονται στο τέλος, σύμφωνα με το σύστημα APA (7η έκδοση). Για την ανάλυση των ερευνητικών ευρημάτων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της απλής περιγραφικής στατιστικής.

  • This thesis investigates the role of job satisfaction and management in increasing productivity in the Public Administration of Tourism in Greece. More specifically, the project focuses on the case of the Greek Ministry of Tourism, in order to study the role of the above characteristics in the operation of the organization.
   The thesis aspires to accurately describe, analyze and clarify concepts and definitions related to job satisfaction and contemporary trends in organizational management. Meanwhile, it hosts a survey carried out on employees of the Greek public agency Tourism.
   The thesis consists of introductory elements, main part (bibliographic review) and research part (research methodology, analysis of findings and conclusions). For the implementation of this project, an extensive bibliographic review was carried out in scientific journals, books and on the internet. All the sources that were used to support the theoretical framework of the paper are organized at the end, according to the APA system (7th edition). The method of simple descriptive statistics was used to analyze the research findings.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές