ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 1. MSc thesis
 2. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 111
 7. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
 8. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΚΑΛΦΑΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ
 9. Ηλεκτρoνική τραπεζική | Στάσεις πελατών | ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Μέλλον της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής | Εμπιστοσύνη στην Ηλεκτρονική Τραπεζική
 10. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
 11. 2
 12. 16
 13. 108
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τις στάσεις και τις απόψεις των πελατών των τραπεζών απέναντι στην ηλεκτρονική τραπεζική. Η έρευνα εμβαθύνει στις αντιλήψεις των χρηστών, τις εμπειρίες, τα ζητήματα προσβασιμότητας και τις προοπτικές για το μέλλον της ηλεκτρονικής τραπεζικής, ενσωματώνοντας την επιρροή των δημογραφικών χαρακτηριστικών. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ενός ερωτηματολογίου και αναλύθηκαν για να κατανοηθούν οι τρέχουσες τάσεις και οι μελλοντικές επιπτώσεις της υιοθέτησης της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν μια γενικά θετική στάση απέναντι στην ηλεκτρονική τραπεζική, με την πλειοψηφία να αναγνωρίζει τις δυνατότητές της ως το μέλλον όλων των τραπεζικών συναλλαγών. Ωστόσο, η έλλειψη εμπιστοσύνης παραμένει σημαντικό εμπόδιο στην υιοθέτηση και οι προηγμένες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το blockchain δεν έχουν ακόμη αποκτήσει ευρεία αποδοχή. Η μελέτη αποκαλύπτει επίσης ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο και η ηλικία έχουν σημαντικές επιρροές στη στάση απέναντι στην ηλεκτρονική τραπεζική. Αυτά τα ευρήματα παρέχουν πληροφορίες για το σχεδιασμό πιο φιλικών προς τον χρήστη και ασφαλών ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών. Αυτή η μελέτη χρησιμεύει ως σκαλοπάτι για μελλοντική έρευνα σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία εξέλιξη των τεχνολογιών ψηφιακής τραπεζικής.

  • This thesis investigates the attitudes and views of banking customers towards electronic banking. The research delves into user perceptions, experiences, accessibility issues, and outlook on electronic banking's future, incorporating the influence of demographic characteristics. Data were collected through a structured questionnaire and analyzed to understand the current trends and future implications of electronic banking adoption. The results demonstrate a generally positive attitude towards electronic banking, with a majority recognizing its potential as the future of all banking transactions. However, a lack of trust remains a significant barrier to adoption, and advanced technologies like AI and blockchain have yet to gain widespread acceptance. The study also reveals that demographic characteristics such as gender and age have significant influences on attitudes towards electronic banking. These findings provide insights into the design of more user-friendly and secure electronic banking services. This study serves as a stepping stone for future research in this field, particularly considering the rapid evolution of digital banking technologies.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές