Ανάλυση, αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων σε τεχνικά έργα : Μελέτη περίπτωσης οδοποιίας

Analysis, assessment and risk management of construction projects: A case study on road construction projects (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 01 Ιουνίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. Ιωάννης Μαναριώτης
 8. Δημάκος Κωνσταντίνος
 9. Υγεία και Ασφάλεια, Κίνδυνος, Εργατικό ατύχημα, Τεχνικό έργο, Κατασκευή οδού, Διαχείριση κινδύνου, Εκτίμηση κινδύνου
 10. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 11. 62
 12. 45
  • Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα στον κατασκευαστικό τομέα. Παρόλα αυτά, ο κατασκευαστικός τομέας έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εργατικών ατυχημάτων και θανατηφόρων τραυματισμών. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη βελτίωση των επιδόσεων ασφάλειας στα κατασκευαστικά έργα. Στην παρούσα εργασία, πραγματοποιείται μια διεξοδική βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τις βασικές αρχές της ασφάλειας στην εργασία και τη διαχείριση του κινδύνου στον τομέα των τεχνικών έργων. Για το σκοπό αυτό, αρχικά διερευνάται το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία στα τεχνικά έργα.

   Στη συνέχεια, για την καλύτερη κατανόηση των κινδύνων που αναπτύσσονται στα κατασκευαστικά έργα, αναλύονται τα χαρακτηριστικά του εργοταξίου και οι βασικές αιτίες και παράγοντες των εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών. Εξετάζονται οι βασικές πτυχές της διαχείρισης των κινδύνων ασφαλείας, όπως ο εντοπισμός των κινδύνων, η εκτίμηση των κινδύνων, ο έλεγχος των κινδύνων και η παρακολούθηση του χώρου εργασίας, καθώς και οι αντίστοιχες μεθοδολογίες που ακολουθούνται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια για τα κατασκευαστικά έργα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Τέλος, το ενδιαφέρον στρέφεται στα χαρακτηριστικά των έργων κατασκευής οδικών υποδομών.

  • Occupational safety and health are a global concern within the construction industry. Nevertheless, the construction sector has one of the highest rates of workplace accidents and fatal injuries. For this reason, there is an increase in the development of strategies for improving safety performance in construction projects in the last years. In the present study, a thorough literature review is accomplished to address the principles of occupational safety and risk management in the construction sector. To this end, the current European and Greek safety and health in construction projects legislation framework is initially investigated. Then, to better understand the risks developed in construction projects, the characteristics of the construction site and the casual causes and factors of occupational accidents and diseases are analysed. The basic aspects of safety risk management, including risk identification, risk assessment, risk control and workplace monitoring are examined, along with the corresponding methodologies followed in each stage of the process. Afterwards, some details regarding the health and safety for the construction projects that take place in Greece is presented. At last, the focus is turned on the characteristics of road infrastructure construction projects.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές