Βιώσιμη Τραπεζική Χρηματοδότηση και εφαρμογή από τις Ελληνικές Τράπεζες

Sustainable Bank Financing and its Implementation by Greek Banks (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. ΧΥΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 8. ΧΥΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 9. Βιώσιμη Χρηματοδότηση
 10. Τραπεζική ΠΣΤΡΑ
 11. 1
 12. 3
 13. 33
 14. Περιλαμβάνει πίνακες και διαγράμματα
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει την εφαρμογή της βιώσιμης τραπεζικής χρηματοδότησης από τις τράπεζες στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό, ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν μέσω διαδικτύου σε τραπεζικά στελέχη της χώρας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα τραπεζικά στελέχη στην Ελλάδα είναι θετικά προσανατολισμένα προς τη βιώσιμη τραπεζική χρηματοδότηση. Αναγνωρίζουν ότι βοηθάει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, οδηγεί στην κοινωνική ανάπτυξη των κοινοτήτων, προστατεύει τους περιβαλλοντικούς πόρους, κτλ. Επίσης, ιδιαίτερα θετική θεωρείται η συμβολή της βιώσιμής χρηματοδότησης από τις εγχώριες τράπεζες στην οικονομική ανάπτυξη. Παρόλη όμως την πολλαπλή σημαντικότητα της βιώσιμης χρηματοδότησης, οι ελληνικές τράπεζες υιοθετούν σε σχετικά μέτριο βαθμό τις πρακτικές της. Συμπερασματικά, η βιώσιμη τραπεζική χρηματοδότηση έχει πολλαπλή χρησιμότητα για τη λειτουργία της οικονομίας, καθώς είναι ευθυγραμμισμένη με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή, αλλά και με τη γενικότερη υποστήριξη των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τράπεζες στην Ελλάδα καλούνται να εφαρμόσουν στρατηγικές για την μεγαλύτερη υιοθέτηση των εργαλείων της με στόχο τη συνολική αναβάθμιση και ενίσχυση της βιωσιμότητας του εγχώριου παραγωγικού μοντέλου.

  • The purpose of this project was to examine the implementation of sustainable financing by banks located in Greece. The results showed that bank executives in Greece have positive views on sustainable financing. In particular, they believe that as a concept it has a number of advantages such as: it helps to deal with the challenges of climate change, leads to the social development of communities, protects environmental resources, etc. The contribution of sustainable financing is also considered particularly positive for local economic development. However, despite the usefulness and multiple importance of sustainable financing, Greek banks adopt its practices to a relatively moderate extent. In conclusion, Greek banks are called upon to implement strategies for greater adoption of sustainable financing tools with the aim of overall upgrading and strengthening the sustainability of the domestic production model.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές