Οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η οικονομική κρίση που επήλθε και η στήριξη που δόθηκε από ευρωπαϊκά και κρατικά προγράμματα ενισχύσεων

The effects of the Covid-19 pandemic on small and medium-sized enterprises, the economic crisis that occurred and the support provided by European and national aid programs (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 64
 7. Αθανάσιος Τσαγκανός
 8. Αθανάσιος Τσαγκανός | Ιορδάνης Ελευθεριάδης
 9. πανδημία | μικρομεσαίες επιχερήσεις | ευρωπαϊκά | εθνικά | προγράμματα | ενισχύσεις | pandemic | small and medium sized enterprises | european | national | programms | support
 10. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
 11. 22
 12. 13
 13. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Εικόνες, Σχήματα
  • Η πανδημία covid-19, μία πρωτόγνωρη κατάσταση η οποία εμφανίστηκε το Δεκέμβριο του 2019 και επισημοποιήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το τον Μάρτιο του 2020, επέφερε πολλές αλλαγές, δυσάρεστες επιπτώσεις, προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, στην επιχειρηματικότητα, στο διεθνές εμπόριο, στον τουρισμό.  Γενικότερα, άλλαξε η ζωή για ένα χρονικό διάστημα όλων, άλλαξαν οι συνήθειες, άλλαξε ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων, η εκπαιδευτική διαδικασία και πολλά άλλα. Υπήρξαν πολλές δυσμενείς συνέπειες, όπως κλείσιμο επιχειρήσεων, αναστολή του τουρισμού, απόλυση ή αναστολή εργασίας για πάρα πολλούς εργαζόμενους, κλείσιμο αεροδρομίων, αναστολή της εμπορικής επιχειρηματικότητας για πάρα πολλούς τομείς. τα οποία επέφεραν δυσάρεστες επιπτώσεις.  Η Ελλάδα αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησαν, μετά το πρώτο σοκ και τις πρώτες ενέργειες αντιμετώπισης και περιορισμού της πανδημίας, να βοηθήσουν σε κάθε επίπεδο, τις ιατρικές υπηρεσίες για να αντιμετωπίσουν τον μεγάλο αριθμό ασθενών, τους πολίτες για να αντιμετωπίσουν άμεσα έξοδα, τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να παραμείνουν ανοικτές και να μην κλείσουν οριστικά. Εκτός από τα προγράμματα που ήδη υπήρχαν, ανακοινώθηκαν πολλά άλλα, επιμέρους προγράμματα ενισχύσεων, κλαδικά προγράμματα, τομεακά προγράμματα, και βάσει αυτών στηρίχθηκαν διάφορες ομάδες ατόμων, εργαζομένων, διάφορες ομάδες επιχειρήσεων και τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην εργασία αυτή καταγράφονται, μετά τις επιπτώσεις, μία σειρά μέτρων με τα οποία προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Ελλάδα να στηρίξουν την Ελληνική επιχειρηματικότητα, και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  • The covid-19 pandemic, an unprecedented situation that appeared in December 2019 and was formalized by the World Health Organization in March 2020, brought many changes, unpleasant consequences, problems in the daily life of citizens, in business, in international trade, in tourism. In general, it changed everyone's life for a period of time, changed habits, changed the way businesses operate, the educational process and much more. Many unpleasant consequences occurred, such as the closure of businesses, the suspension of tourism, the dismissal or suspension of work for many, many workers, the closure of airports, the suspension of commercial entrepreneurship for many, many sectors and many other things which brought about unpleasant consequences. Greece and the European Union have tried, after the initial shock and the first actions to deal with and contain the pandemic, to help everyone, the medical services to cope with the large number of patients, the citizens to cope with immediate expenses, the businesses to be able to stay open and not to close down permanently. In addition to the programs that were "running", which existed, many other programs were announced, individual programs, sectoral programs, sectoral programs, and on the basis of these, various groups of people, workers, various groups, various enterprises and various sectors of business activity were supported. In this paper, after the effects, some measures with which the European Union and Greece tried to support Greek entrepreneurship, and especially small and medium-sized enterprises, are listed.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές