Το φαινόμενο της θάμβωσης στους γραφειακούς χώρους λόγω του τεχνητού φωτισμού: Διερεύνηση με σκοπό την παραγωγή πρότυπου φωτιστικού σώματος

Glare effect in office spaces due to artificial lighting: an investigation in order to propose a prototype luminaire (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΚΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 186
 7. Σκάλκου, Κατερίνα
 8. Γρηγορόπουλος, Χρήστος
 9. σχεδιασμός φωτισμού, φωτισμός γραφείων, τεχνητός φωτισμός, πρότυπα, θάμβωση, σχεδιασμός φωτιστικού σώματος, φωτιστικά σώματα
 10. ΠΜΣ Σχεδιασμός Φωτισμού / ΔΕ
 11. 1
 12. 16
 13. 30
  • Ο ορθός φωτισμός ενός γραφειακού χώρου, διέπεται από κανόνες και πρότυπα ως προς τα ποσοτικά και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, καθώς αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή εξασφάλιση των δραστηριοτήτων των εργαζομένων. Ένας κρίσιμος παράγοντας για το φωτιστικό αποτέλεσμα του χώρου γραφείων είναι και η αποφυγή της θάμβωσης.
   Στην παρούσα διπλωματική, η εμβάθυνση στο φαινόμενο της θάμβωσης κατά τον σχεδιασμό φωτισμού γραφειακών χώρων θα γίνει:
   1. μέσω της μελέτης και κατανόησης των προτύπων φωτισμού για τους χώρους αυτούς
   και της χρήσης του δείκτη UGR.
   2. και μέσω της παρατήρησης και σύγκρισης των φωτιστικών σωμάτων που χρησιμοποι-
   ούνται συνήθως στους γραφειακούς χώρους.
   Σκοπός των ανωτέρω στο πρώτο στάδιο είναι η ανάδειξη της σημαντικότητας του περιορισμού του φαινομένου αυτού. Θάμβωση είναι η υπερβολική και ανεξέλεγκτη λαμπρότητα στο οπτικό πεδίο και μπορεί να παρατηρηθεί στην οθόνη των υπολογιστών, στα έγγραφα/περιοδικά πάνω στο γραφείο ή και ως ένα γενικότερο αίσθημα δυσφορίας και κούρασης στα μάτια επιφέροντας συνέπειες στην παραγωγικότητα και ακόμα και στην υγεία του ανθρώπου.
   Έπειτα θα γίνει εμβάθυνση στον σχεδιασμό των φωτιστικών σωμάτων και ιδιαίτερα στα τεχνικά τους χαρακτηριστικά ως προς την αποφυγή της θάμβωσης.
   Σε συνέχεια της βιβλιογραφικής έρευνας ακολουθεί το πρακτικό μέρος της ΔΕ: έπειτα από την εξέταση ποικίλων τύπων φωτιστικών, τοποθετημένων σε διάφορους χώρους γραφείων, διεξάγονται σχεδιαστικές δοκιμές με στόχο τον σχεδιασμό φωτιστικού σώματος που θα πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και θα συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας του φωτισμού και στην οπτική άνεση των χρηστών.

  • Proper lighting of an office space follows certain rules and standards regarding quantity and quality, as this is considered necessary to ensure the untroubled operation of employees.
   In this thesis project, the deepening in the design of office lighting will be done through:
   1. the study and understanding of lighting standards for these spaces
   2. the observation and analysis of existing office spaces from photographs and plans.
   The spaces that will be considered concern only the work spaces and not the auxiliary
   office spaces such as stairwells, meeting rooms, etc.
   3. observation and comparison of commonly used luminaires for task lighting in offices.
   The purpose of the above, after comparing the results with the expected ones, is to identify failures and common mistakes but also to highlight the right practices. Evolving the above conclusions, an emphasis is placed on a common problem, that of glare on the desktop due to office luminaires. Glare can be perceptible on the computer screen, on documents / magazines on the desk or as a general feeling of discomfort and fatigue in the eyes.
   After the bibliographic research, follows the practical part of the DE: after comparing various types of luminaires, located in different office spaces, design tests are carried out with the aim of designing a luminaire that will meet the necessary conditions and will contribute to the improvement of the lighting quality and the visual comfort of the users.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές