Ανάλυση κόστους τεχνικών έργων: Μελέτη περίπτωσης στη διαχείριση αποβλήτων

Cost analysis in construction projects: Case study in waste management (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 86
 7. Μιχαήλ Μαντάς
 8. Ιωάννης Νικολάου
 9. διαχείριση τεχνικών έργων | ανάλυση κόστους | ανάλυση κόστους-οφέλους | διαδικασία κοστολόγησης | αξιολόγηση και παρακολούθηση κόστους τεχνικών έργων | διαχείριση αποβλήτων | engineering project management | cost analysis | cost-benefit analysis | costing process | evaluation and monitoring of cost of technical projects | waste management
 10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων / ΔΧΤΔΕ
 11. 27
 12. 80
  • Η παρούσα εργασία εξετάζει τη σημασία της οικονομικής διαχείρισης των τεχνικών έργων και της ανάλυσης κόστους κατά την οργάνωση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της πορείας εξέλιξής τους σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Η οικονομική διαχείριση των έργων επιδιώκει τη μείωση των λειτουργικών εξόδων και την επίτευξη των οικονομικών στόχων, μέσω της αποτίμησης κόστους, της παρακολούθησης του προϋπολογισμού και της αναγνώρισης πιθανών περιορισμών και κινδύνων. Επίσης, βοηθά στην κατανόηση των λειτουργικών εξόδων, την αναγνώριση προβλημάτων και περιορισμών, και τη λήψη αποφάσεων για τη βελτιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης του έργου. Η έρευνα εστιάζει στη διερεύνηση της ανάλυσης κόστους τεχνικών έργων και τη διαδικασία κοστολόγησης των επιμέρους εργασιών και δαπανών που χρησιμοποιούνται για την υλοποίησή τους.

   Η μελέτη περίπτωσης επικεντρώνεται στην ανάλυση κόστους των επιμέρους εργασιών και την ανάδειξη των οφελών ενός δημόσιου έργου που ανήκει στον κλάδο της διαχείρισης αποβλήτων, και πιο συγκεκριμένα αφορά τη διαχείριση αποβλήτων, εκσκαφών και κατεδαφίσεων ογκωδών αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων. Κύριος στόχος αποτελεί η βιώσιμη υλοποίηση του έργου και η ανάδειξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών οφελών. Κατά την αξιολόγηση της ανάλυσης κόστους-οφέλους εξετάζεται η πιθανότητα υλοποίησης και εκτέλεσης του έργου και τέλος προκύπτουν τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για την ανάδειξη ευρημάτων σε μελλοντικές διερευνήσεις και μελέτες κόστους.

  • The present thesis examines the importance of the financial management of technical and construction projects and cost analysis during the organization, evaluation and control of their development course throughout their life cycle. The financial project management seeks to reduce operating costs and achieve financial goals, through cost estimation, budget monitoring and identification of potential constraints and risks. It also helps in understanding of operational costs, identifying problems and constraints, and making decisions to optimize the project's financial performance. The research focuses on measuring the cost analysis of engineering projects and the costing process of the individual tasks and costs used to implement them.

   The case study focuses on the cost analysis of the individual tasks and highlighting the benefits of a public project belonging to the waste management industry, and more specifically it concerns the management of waste, excavation and demolition of bulky waste and hazardous waste. The main objective is the sustainable implementation of the project and the highlighting of economic, social and environmental benefits. During the evaluation of the cost-benefit analysis, the feasibility of the implementation and execution of the project is examined, and finally the conclusions and proposals are drawn for the highlighting of findings in future investigations and cost studies.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές