Εξοικονόμηση πόρων (νερού, ενέργειας, χημικών) στην γεωργία

SAVING RESOURCES (WATER, ENERGY, CHEMICALS) IN AGRICULTURE (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. Σπυρίδων Παπαευθυμίου
 8. Σπυρίδων Παπαευθυμίου | Κωσταντίνος Λουπασάκης
 9. Εξοικονόμηση νερού - γεωργία | Ανανεώσιμες πήγες ενέργειας - γεωργία | Εξοικονόμηση ενέργειας - γεωργία | Εξοικονόμηση χημικών – γεωργία | Ευφυής Γεωργία
 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής
 11. 5
 12. 139
 13. Πίνακες, διαγράμματα, σχήματα, εικόνες, συντομογραφίες
  • Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που  αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα τα οφείλει  στην αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων, των ορυκτών καυσίμων και των χημικών που χρησιμοποιούσε και χρησιμοποιεί ο  άνθρωπός. Αυτά έρχεται να τα οξινη ακόμη περισσότερο στης μέρες μας η κλιματική αλλαγή. Η γεωργία είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές νερού, ενέργειας και χημικών. Ο γεωργός  για να πετύχει την οικονομική ανάπτυξη του θα πρέπει να χρησιμοποιεί λιγότερο ή πιο στοχευμένα τους πόρους που έχει στη διάθεση του. Μέσα από την παρακάτω εργασία θα αναφερθούμε ξεχωριστά στην εξοικονόμηση των πόρων και συγκεκριμένα του νερού, της ενέργειας και των χημικών στην γεωργία. Ποιες μεθόδους και ποιες πρακτικές μπορούμε να εφαρμόσουμε σε κάθε μια από της παραπάνω κατηγορίες έτσι ώστε να μειώσουμε την χρήση της ή να γίνει πιο σωστή η εφαρμογή της με αποτέλεσμα να έχουμε την εξοικονόμηση τους. Καθώς γίνετε αναφορά και στην ευφυής γεωργία της οποίας η συμβολή στην εξοικονόμηση και των τριών πόρων στη γεωργία είναι αξιοσημείωτη και μέγιστη. Ακολουθούν τα συμπεράσματα από όλες της μεθόδους και πρακτικές που έχουν αναφερθεί μέσα στο κείμενο καθώς και τα αναπάντητα ερωτήματα που μας δημιουργήθηκαν, τέλος κάποιες προτάσεις που μπορούν να ερευνηθούν για ακόμη καλύτερη εξοικονόμηση των πόρων στον γεωργικό τομέα.

  • The environmental problems facing humanity today are due to the reckless use of natural resources, fossil fuels and chemicals that man used and uses. So the farmer in order to achieve his economic development should use resources less or more narrowly. Through the following work we will separately refer to the saving of resources, specifically water, energy and chemicals in agriculture. What methods and practices can we apply to each of the above categories in order to reduce its use or to make its application more correct, resulting in savings. as you also become a reference to intelligent agriculture whose contribution to saving all three resources in agriculture is remarkable and maximum. The following are the conclusions from all the methods and practices that have been mentioned in the text as well as the unanswered questions that were created for us and finally some proposals that can be researched for an even better saving of resources in the agricultural sector.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές