ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΡΤΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 1 Οκτωβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 46
 7. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 8. Νομοθεσία Δημοσίων Έργων
 9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 10. 14
 11. 1
  • Σε αυτή την μεταπτυχιακή διατριβή μελετήθηκε το δικαίο εκτέλεσης των δημοσίων έργων απο την ισχύ του Ν. 4412/2016 εώς και την επικαιροποίησή του με τον Ν. 4782/2021. Έγινε αποτίμηση του νομοθετικού πλαισίου του Ν.4412/2016 όσον αφορά τις καινοτομίες που επέφερε αλλά και τα σφάλματα τα οποία παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του και εν συνεχεία έγινε αναφορά στις κυριότερες ρυθμίσεις και τροποποιήσεις που επήλθαν με τον Ν. 4782/2021 για τον οποίο καταγράφηκε η κριτική αποψη όσον αφορά τις βελτιωτικές αλλαγές της νομοθεσίας , αλλά και τις παραλείψεις , τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν κατά την ερμηνεία του και την εκτελεσή του στα δημόσια έργα. Ως απόρροια των παραπάνω αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της ανάλυσης και ορθής ερμηνείας περί της εφαρμογής του πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων.
 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές