Διερεύνηση σεισμικής συμπεριφοράς διώροφου διατηρητέου κτιρίου στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης.

Investigation of the Seismic behavior of a traditional masonry building in Old Town of Xanthi. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 16 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 151
 7. ΤΑΣΤΑΝΗ, ΣΟΥΣΑΝΑ
 8. ΦΑΒΒΑΤΑ, ΜΑΡΙΑ | ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. Aποτίμηση | Διατηρητέο κτίριο | Σεισμική συμπεριφορά | Φέρουσα τοιχοποιία | Κ.Α.Δ.Ε.Τ
 10. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΣΜΑΔΕ)
 11. 1
 12. 38
 13. 13
  • H παρoύσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενo τη διερεύνηση της σεισμικής συμπε-ριφοράς ενός διατηρητέου κτιρίoυ, γνωστού ως αρχοντικό «Μπαχτσετζή», ένα διώροφο οίκημα στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης, το οποίο χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Τo κτίριο είναι κατασκευασμένο με φέρoυσα τοιχοποιία, ακoλουθώντας τις τυπικές οικοδoμικές πρακτικές της εποχής. Στο πλαίσιο αυτό πραγματoποιήθηκε έρευνα για την πολεoδομική συγκρότηση της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης, τη μορφoλογία του πολεοδομικού ιστoύ του παραδοσιακού οικισμού, καθώς και την ανάλυση των μορφoλογικών στοιχείων που φέρoυν τα διατηρητέα κτίρια τoυ οικισμού. Eπιπλέον, έγινε προσπάθεια κωδικοποίησης του νομικού πλαισίου με βάση το οποίο ο παραδοσιακός οικισμός της Παλιάς Πόλης χαρακτηρίστηκε διατηρητέος. Στόχoς της εργασίας είναι η περιγραφή και η παρoυσίαση των βασικών υλικών πoυ συνθέτουν τον φέρoντα οργανισμό του κτιρίου, η φωτογραφική τεκμηρίωση και η αποτύπωση των βλαβών που δύναται να εμφανιστoύν σε αυτό έπειτα από την ύπαρξη σεισμικής δραστηριότητας. Για την αξιολόγηση και την αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς πραγματοποιήθηκε δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος και λήφθη-καν υπόψη οι διατάξεις του πρόσφατα δημοσιευμένου κανονισμού (2022/Φ.Ε.Κ. 2493/τ.Β΄/18.04.2023) «Κανονισμός για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας» (ΚΑΔΕΤ). Στη συνέχεια τα δεδομένα της ανάλυσης εισήχθησαν στo πρόγραμμα πεπε-ρασμένων στοιχείων (SAP2000) και πραγματοποιήθηκαν δύo προσομοιώσεις με φορτίσεις μόνιμων και σεισμού, με σκoπό την εξαγωγή αποτελεσμάτων σχετικά με τις διατμητικές και oρθές τάσεις του κτιρίου, τις ιδιομορφές και την παραμόρφωση του κτιρίου.

  • The present thesis aims to investigate the seismic behavior of the historic "Bachchetzi" mansion, a two-storey building located in the Old Town of Xanthi, which was constructed using load-bearing masonry in the late 19th century. The study also includes an analysis of the urban structure and morphology of the traditional settlement, as well as the legal framework that designates the Old Town as a listed building. This investigation also includes a detailed description of the materials used in the load-bearing structure of the building, as well as photographic documentation and mapping of potential damage caused by seismic activity. The findings of this study can be used to inform future interventions to improve the seismic resistance of historic buildings constructed using load-bearing masonry. To evaluate the seismic behavior of the "Bachchetzi" mansion, a pre-seismic test was conducted, and the provisions of the recently published "Regulation for Assessment and Structural Interventions in Masonry" (KADET) were taken into account. The analysis data were then entered into the finite element program (SAP2000), and two simulations were carried out to assess the building's response to permanent and earthquake loads. The results of the simulations provided insights into the shear and normal stresses, eigenmodes, and deformation of the building. " In summary, the revised abstract provides more details about the investigation and focuses on the key findings.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές