ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

 1. MSc thesis
 2. ΚΛΕΙΩ ΠΛΑΤΥΜΕΣΗ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 41
 7. ΚΑΣΣΩΜΕΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
 8. Φαινόμενο του θερμοκηπίου, Ανθρακικό αποτύπωμα, Πρωτόκολλο του Κιότο, Συμφωνία του Παρισιού, Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, Κλιματικός νόμος, Ζώνη χαμηλών εκπομπών, Εναλλακτικά καύσιμα
 9. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ (ΔΙΑ 50)
 10. 81
  • Η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα προβλήματα του πλανήτη. Οφείλεται στην ανθρωπογενή δραστηριότητα που με τις εκπομπές αερίων στην ατμόσφαιρα, εντείνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Διαφορετικοί τομείς της οικονομίας συμβάλουν σε διαφορετικά ποσοστά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου μέσω των εκπομπών τους, με σημαντικότερους τους τομείς της παραγωγής ενέργειας, της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και των αερομεταφορών. Από τη δεκαετία του 1980 και μετά που έγινε ευρέος αποδεκτό ότι η ανθρωπογενής δραστηριότητα συμβάλει στην κλιματική αλλαγή, έχουν ξεκινήσει συντονισμένες διεθνείς  προσπάθειες για την μείωση αυτών των εκπομπών αερίων, γνωστά και ως αέρια του θερμοκηπίου, με στόχο την συγκράτηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε τιμές μικρότερες των 2οC σε σχέση με την προ-βιομηχανική περίοδο. Με αρχή την Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή το 1992, η διεθνής κοινότητα προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να μειώσει τις εκπομπές αερίων μέσα από μια σειρά μέτρων όπως το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, τη δέσμη Fit for 55, τις ζώνες χαμηλών εκπομπών καθώς και με έργα αντιστάθμισης άνθρακα. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας αναλύονται τα αέρια του θερμοκηπίου, το φαινόμενο του θερμοκηπίου καθώς και οι διεθνής δράσεις έως σήμερα για την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αναλύονται επίσης οι διάφορες μεθοδολογίες και πρότυπα για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου γνωστό και ως ανθρακικό αποτύπωμα.

  • Climate change is one of the most troubling modern problems for humans. It is cause by increasing atmospheric concentration of gases known as the greenhouse gases that are intensifying the greenhouse effect. Different economic sectors are contributing to the increase in greenhouse gases, but the most important sectors are energy, industry, maritime and aviation. Since the 1980s that it become widely acceptable that human activities contribute to climate change, there have been coordinated international efforts to reduce greenhouse gas emissions in order to contain the average temperature of the planet at values lower than 2oC compared to the pre-industrial era. In 1992 with the United Nations Framework Convention on Climate Change and with a series of measures and proposals since then, countries have been trying to reduce or cut their emissions through a series of initiatives like the Emissions Trading System, the Fit for 55 plan, the low emission zones as well as with carbon offset projects. This study analyzes greenhouse gases and their effect in the atmosphere, the greenhouse gas effect and the international initiatives for reducing carbon footprint in a both national and international level. Furthermore, it analyzes different methodologies used for the calculation of the carbon footprint.

 11. Hellenic Open University
 12. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές