Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Ψηφιακού Τουρισμού και της Ψηφιακής Κληρονομιάς στην Ελλάδα

Augmented Reality Applications for Sustainable Development of Digital Tourism and Digital Heritage in Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 80
 7. Παλιόκας, Ιωάννης
 8. Παλιόκας, Ιωάννης | Ρίγγας, Δημήτριος | Καψάλης, Βασίλειος
 9. Augmented reality | Serious Games | Digital Tourism | AR
 10. Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα/ΠΛΣ60
 11. 1
 12. 2
 13. 22
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιαστούν οι έννοιες του ψηφιακού
   τουρισμού, της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας και των serious games.
   Έπειτα θα γίνει σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση μια εφαρμογής επαυξημένης
   πραγματικότητας για mobile συσκευές, η οποία έχει ως στόχο την ανάπτυξη και
   βελτίωση της επίσκεψης σε ένα μουσείο ή σε ένα χώρο πολιτιστικής κληρονομιάς.
   Απώτερος στόχος είναι να μελετηθεί το κατά πόσο μπορεί να επέλθει αειφόρος
   ανάπτυξη στον ψηφιακό τουρισμό και στην ψηφιακή κληρονομιά, μέσω της
   τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας, ενώ δίνονται και προτάσεις για την
   επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

  • In this paper, the concepts of digital tourism, augmented reality and serious games are
   introduced. Then, an augmented reality application for mobile devices will be
   designed, implemented and evaluated to facilitate and enhance the visit to a museum
   or heritage site. Ultimately, the aim is to investigate whether sustainable development
   in the field of digital tourism and digital cultural heritage is possible with the help of
   augmented reality technology, and proposals are made to achieve this specific goal.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές