ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ METROPOLITAN HOSPITAL 2017-2021

FINANCIAL ANALYSIS OF METROPOLITAN HOSPITAL 2017-2021 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. Πατέρας Ιωάννης
 8. χρηματοοικονομική, ανάλυση, κλάδος υγείας, νοσοκομείο
 9. ΔΜΥΔΕ
 10. 1
 11. 12
 12. 1
  • Εισαγωγή: Η χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της χρηματοοικονομικής επιστήμης και έχει ως στόχο να δώσει απαντήσεις σε θέματα που αφορούν την επενδυτική πολιτική μιας επιχείρησης και την εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση των επενδύσεων.

   Σκοπός: Η χρηματοοικονομική ανάλυση του Metropolitan Hospital για τη χρονική περίοδο 2016-2021.

   Μέθοδος: Για την διενέργεια της μελέτης ζητήθηκε άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου και σε συνεργασία με το λογιστήριο εδόθησαν τα δεδομένα των χρηματοοικονομικών αναλύσεων.

   Αποτελέσματα: Η ανάλυση κατέδειξε πως κατά το χρονικό διάστημα 2016-2017 το Metropolitan Hospital σημείωσε σημαντικές πτώσεις σε αριθμοδείκτες τόσο ρευστότητας όσο και κεφαλαίων, ενώ αντίθετα για το διάστημα 2018-2021 οι εν λόγο δείκτες αυξήθηκαν σημαντικά.

   Συμπεράσματα: Το Metropolitan Hospital κατόρθωσε κατά το χρονικό διάστημα παρατήρησης να αύξηση τον κύκλο εργασιών, τη βελτίωση των δαπανών και τη βελτιστοποίηση του κεφαλαίου κίνησης

  • Introduction: The financial analysis of companies is one of the most important branches of financial science and aims to provide answers to issues concerning the investment policy of a company and finding resources for the implementation of investments.

   Aim: The financial analysis of the Metropolitan Hospital for the period of time between 2016 to 2021.

   Methods: In order to carry out the study, permission was requested from the Board of Directors of the hospital and in collaboration with the accounting office, the data of the financial analyzes were provided.

   Results: The analysis showed that during the period 2016-2017 the Metropolitan Hospital recorded significant drops in both liquidity and capital indicators, while on the contrary for the period 2018-2021 the indicators in question increased significantly.

   Conclusion: Metropolitan Hospital achieved during the observation period to increase turnover, improve costs and optimize working capital.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές