«Οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις του Covid 19 στον κλάδο των Super Market στην Ελλάδα. Η εξέλιξη του πριν και μετά την πανδημία το 2019

The financial impact of Covid 19 to Super Market sector in Greece. The development before and after the pandemic in 2019 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΟΜΙΚΟΥ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 23
 5. Ελληνικά
 6. 84
 7. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
 8. ΦΑΣΣΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 9. covid 19 | χρηματοοικονιμικά
 10. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
 11. 8
 12. 16
 13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ, ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
  • Η εργασία αυτή παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση της ελληνικής οικονομίας
   και της συμβολής των ελληνικών σούπερ μάρκετ στο λιανικό εμπόριο και τη
   συνολική οικονομία. Ξεκινά με μια εισαγωγή και μια ανάλυση PEST για την Ελλάδα
   κατά τη μεταμνημονιακή περίοδο, εστιάζοντας συγκεκριμένα στα έτη 2018 έως 2021.
   Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας κατά την περίοδο αυτή αναλύεται
   λεπτομερώς, με ξεχωριστές ενότητες αφιερωμένες σε κάθε έτος. Η ανάλυση καλύπτει
   βασικούς οικονομικούς δείκτες και αναδεικνύει σημαντικά γεγονότα και τάσεις που
   διαμόρφωσαν το οικονομικό τοπίο της χώρας. Στη συνέχεια, η εργασία εμβαθύνει
   στη συμβολή των ελληνικών σούπερ μάρκετ στο λιανικό εμπόριο και στην ευρύτερη
   οικονομία. Παρέχει έναν ορισμό των σούπερ μάρκετ και αναλύει τα χαρακτηριστικά
   τους. Ακολουθεί μια οικονομική ανάλυση των σούπερ μάρκετ, η οποία περιλαμβάνει
   την εξέταση των χρηματοοικονομικών δεικτών και των επιπτώσεών τους στη
   λειτουργία των σούπερ μάρκετ. Διερευνώνται η διαχείριση του ενεργητικού και του
   παθητικού, καθώς και οι δείκτες ενεργητικού-παθητικού. Η επόμενη ενότητα
   επικεντρώνεται στους χρηματοοικονομικούς δείκτες, κατηγοριοποιώντας τους σε
   δείκτες ρευστότητας, δείκτες κερδοφορίας και δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης.
   Εξηγείται κάθε κατηγορία και συζητούνται οι σχετικοί δείκτες για να δοθούν
   πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις και τη σταθερότητα των
   σούπερ μάρκετ. Η εργασία ολοκληρώνεται με μια λεπτομερή χρηματοοικονομική
   ανάλυση των μεγαλύτερων σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, προσφέροντας μια εις
   βάθος εξέταση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των βασικών
   χρηματοοικονομικών δεικτών τους. Συνολικά, η εργασία αυτή παρέχει μια
   ολοκληρωμένη επισκόπηση της ελληνικής οικονομίας, του ρόλου των ελληνικών
   σούπερ μάρκετ στο λιανικό εμπόριο και μια εκτενή χρηματοοικονομική ανάλυση των
   μεγαλύτερων παικτών του κλάδου. Προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την
   οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις των
   σούπερ μάρκετ, βοηθώντας στην κατανόηση της συμβολής τους στην ελληνική
   οικονομία

  • This assignment provides a comprehensive analysis of the Greek economy and the
   contribution of Greek supermarkets to retail trade and the overall economy. It begins
   with an introduction and a PEST analysis for Greece in the post-memorandum period,
   specifically focusing on the years 2018 to 2021. The economic situation of Greece
   during this period is analyzed in detail, with separate sections dedicated to each year.
   The analysis covers key economic indicators and highlights significant events and
   trends that shaped the country's economic landscape. The assignment then delves into
   the contribution of Greek supermarkets to retail trade and the broader economy. It
   provides a definition of supermarkets and discusses their characteristics. A financial
   analysis of supermarkets follows, including an examination of financial indicators and
   their impact on supermarkets' operations. Asset management and liability
   management are explored, along with asset-liability ratios. The next section focuses
   on financial ratios, categorizing them into liquidity ratios, profitability ratios, and
   capital structure ratios. Each category is explained, and relevant ratios are discussed to
   provide insights into the financial performance and stability of supermarkets. The
   assignment concludes with a detailed financial analysis of the largest supermarkets in
   Greece, offering an in-depth examination of their financial performance and key
   financial indicators. Overall, this assignment provides a comprehensive overview of
   the Greek economy, the role of Greek supermarkets in retail trade, and an extensive
   financial analysis of the industry's largest players. It offers valuable insights into the
   economic situation of Greece and the financial performance of supermarkets, aiding
   in understanding their contribution to the Greek economy.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές