Κατηγοριοποίηση, Δημοσίευση και Χρήση Δεικτών ESG στην Αξιολόγηση Εταιρειών σύμφωνα με την Πολιτική Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση (ESG)

Categorazation,Disclosure and Use of ESG Indicators in the Evaluation of Companies, according to Enviromental, Social, Governance (ESG) Policy (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 72
 7. Δημήτριος Ψυχογυιός
 8. Χρήστος Λεμονάκης | Δημήτριος Ψυχογιός
 9. ESG απόδοση, κόστος δανεισμού, ελληνικοί όμιλοι, μέγεθος ενεργητικού, δείκτης μόχλευσης, δείκτης κάλυψης τόκων, δείκτης κεφαλαιακής διάρθρωσης, βιωσιμότητα.
 10. Τραπεζική
 11. 4
 12. 6
 13. 47
  • Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η σχέση μεταξύ ESG απόδοσης και κόστους δανεισμού για τέσσερις ελληνικούς ομίλους για το χρονικό διάστημα 2012 - 2022. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ESG απόδοση έχει σημαντική αρνητική σχέση με το κόστος δανεισμού, υποδεικνύοντας ότι οι όμιλοι με υψηλότερη απόδοση ESG έχουν χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Επιπλέον, η σχέση είναι ισχυρότερη τα χρόνια με τις αξιολογήσεις ESG από ό,τι για ολόκληρη την περίοδο της μελέτης. Επίσης, διαπιστώνεται ότι το μέγεθος του ενεργητικού, ο δείκτης μόχλευσης, ο δείκτης κάλυψης τόκων και ο δείκτης της κεφαλαιακής διάρθρωσης είναι σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες του κόστους δανεισμού. Τα ανωτέρω ευρήματα είναι σημαντικά για τους ομίλους που επιδιώκουν να μειώσουν το κόστος δανεισμού μέσω της βελτίωσης της ESG απόδοσης. Μελλοντικά θα μπορούσε να διερευνηθεί η επίδραση συγκεκριμένων παραγόντων ESG στο κόστος δανεισμού και να εξεταστούν οι πιθανές διαφορές μεταξύ βιομηχανιών ή χωρών.
  • This study examines the relationship between ESG performance and borrowing costs for four Greek groups of companies, from 2012 to 2022. The results show that ESG performance has a significant negative relationship with borrowing costs, indicating that groups of companies with higher ESG performance pay lower borrowing costs. Additionally, the relationship is stronger in the years with ESG ratings than for the entire period of the study. Furthermore, the analysis reveals that asset size, leverage ratio, interest coverage ratio, and capital structure ratio are significant determinants of borrowing costs. These findings provide important implications for companies seeking to reduce borrowing costs through improving ESG performance. Future research could explore the impact of specific ESG factors on borrowing costs and examine the potential differences across industries and countries
 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.