Τα κρυπτονομίσματα και η θέση τους στο τραπεζικό σύστημα

Cryptocurrencies and their place in the banking system (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΟΡΦΗΣ ΜΟΡΦΑΚΙΔΗΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 95
 7. ΜΠΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 8. ΛΙΑΠΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. Κρυπτονομίσματα, Blockchain, Bitcoin
 10. Τραπεζική
 11. 1
 12. 15
 13. 53
 14. Περιλαμβάνει : πίνακες, διαγράμματα
  •     Με την εξέλιξη και την αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά προέκυψε η ανάγκη για την δημιουργία του πλαστικού χρήματος στην ολοκλήρωση των συναλλαγών τους. Τα άτομα αλλά και οι επιχειρήσεις δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση στο ηλεκτρονικό χρήμα και αυτό γιατί έχει αρκετά πλεονεκτήματα.

      Το κρυπτονόμισμα είναι ηλεκτρονικό χρήμα στο οποίο έχει εφαρμοστεί ισχυρή κρυπτογραφία και με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ασφάλεια των συναλλαγών και αποκρύπτονται οι ιδιωτικές πληροφορίες.

        Η ανάγκη δημιουργίας του κρυπτονομίσματος στηρίχτηκε στην οικονομική κρίση, στην έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στα χρηματοπιστωτικά συστήματα  και στην ανάγκη απομάκρυνσης τους από αυτό.

      Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθμού αποδοχής και γνώσης των πολιτών για τα κρυπτονομίσματα. Η συγκεκριμένη έρευνα είναι μια προσπάθεια εντοπισμού του τρόπου με τον οποίο οι πολίτες διαχειρίζονται τα κρυπτονομίσματα, σε τι βαθμό τα γνωρίζουν, αν θα επένδυαν σε αυτά και κατά πόσο τα θεωρούν ως το χρήμα του μέλλοντος.

  • With the development of technology and its increasing use, from businesses and households, the need arose for the creation of plastic money to complete transactions. Individuals as well as businesses show a greater preference for electronic money and this because it has several advantages.

       Cryptocurrency is electronic money to which strong cryptography has been applied, thereby ensuring the security of transactions and hiding private information.

      The need to create the cryptocurrency was based on the financial crisis, the lack of trust of the citizens in the financial systems and the need to move away from it.

      The purpose of this paper is to investigate the degree of acceptance and knowledge of citizens about cryptocurrencies. This particular survey is an attempt to identify how citizens manage cryptocurrencies, to what extent they know about them, whether they would invest in them and to what extent they see them as the money of the future.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές