Διερεύνηση, μέσω ερωτηματολογίων, της επίδρασης των τουριστικών ροών στη περιβαλλοντική υποβάθμιση. Μελέτη περίπτωσης στην περιοχή του Δήμου Πύλου - Νέστορος, Ελλάδα

Investigation of the impact of tourism flows on environmental degradation through a questionnaire survey. Case study in the area of the Municipality of Pylos -Nestoros, Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΟΥΠΙΝΑ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 171
 7. Kαΐκα, Δήμητρα
 8. Βατικιώτης, Λεωνίδας | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. τουρισμός | περιβαλλοντική υποβάθμιση | κατανάλωση νερού | παραγωγή αποβλήτων | Δήμος Πύλου – Νέστορος
 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής
 11. 35
 12. 40
 13. Περιλαμβάνει: εικόνες, διαγράμματα, σχήματα, πίνακες
  • Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με σκοπό τη διερεύνηση του φαινομένου του τουρισμού, αλλά και μια διαχρονική ανάλυση της σχέσης μεταξύ του τουρισμού και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στον Δήμο Πύλου – Νέστορος. Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος έχει γνωρίσει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει ελκυστικός προορισμός για τους ταξιδιώτες. Στην εργασία αναλύονται οι διάφοροι τύποι τουρισμού, καθώς και οι επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της εργασίας, πραγματοποιείται συλλογή κατάλληλων στοιχείων που αφορούν στην περιβαλλοντική υποβάθμιση σε μηνιαία, τετραμηνιαία και ετήσια βάση τόσο σε επίπεδο Δήμου και Περιφερειακής Ενότητας, όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας. Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών, όπου καταγράφεται ο αριθμός των επισκεπτών που φτάνουν στον Δήμο μέσω αεροπλάνων και πλοίων. Οι διανυκτερεύσεις όπου συλλέγονται στοιχεία σχετικά με τις διανυκτερεύσεις των επισκεπτών σε τουριστικά καταλύματα. Η παραγωγή αποβλήτων, όπου καταγράφεται η παραγωγή στερεών και αστικών λυμάτων αποβλήτων, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η επίδραση του τουρισμού. Η κατανάλωση του νερού, όπου αξιολογείται η κατανάλωση νερού από τους τουρίστες και η επίδρασή της στη διαθεσιμότητα και ποιότητα των υδάτων. Εκτός από τα στοιχεία που συλλέγονται, διανέμεται και ερωτηματολόγιο στους μόνιμους κατοίκους της περιοχής του δήμου Πύλου
   – Νέστορος όπου καλούνται να απαντήσουν για την άποψή τους σχετικά με την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής του κατοικούν λόγω του τουρισμού.
   Ο τουρισμός σε αυτή την περιοχή είναι ιδιαιτέρα ανεπτυγμένος. Ο μεγάλος αριθμός τουριστών που επισκέπτεται τον Δήμο Πύλου – Νέστορος προκαλεί την αύξηση των απορριμμάτων, πράγμα δικαιολογεί και την αυξημένη παραγωγή στερεών αποβλήτων. Ωστόσο, αυτή η αύξηση των αφίξεων συνεπάγεται και μεγαλύτερη κατανάλωση πόρων και πιθανές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

  • In this thesis, a review of the literature is carried out in order to investigate the phenomenon of tourism, but also a longitudinal analysis of the relationship between tourism and environmental degradation in the Municipality of Pylos - Nestoros. The Municipality of Pylos - Nestoros has experienced great tourism development in recent years and has become an attractive destination for travelers. The work analyzes the different types of tourism, as well as the effects they have on the environment. In order to achieve the purpose of the work, appropriate data concerning environmental degradation is collected on a monthly, quarterly and annual basis both at the level of the Municipality and Regional Unit, as well as at the level of the Region. These figures include the number of visitors, which records the number of visitors arriving in the Municipality via planes and ships. The overnight stays where data is collected about the overnight stays of visitors in tourist accommodation. Waste production, where the production of solid and urban waste water is recorded, so that the impact of tourism can be assessed. Water consumption, where water consumption by tourists is assessed and its impact on water availability and quality. In addition to the data collected, you also distribute a questionnaire to the permanent residents of the area of the municipality of Pylos - Nestoros where they are asked to answer their opinion regarding the environmental degradation of the area they live in due to tourism.

   Tourism in this area is particularly developed. The large number of tourists visiting the Municipality of Pylos - Nestoros causes an increase in waste, which justifies the increased production of solid waste. However, this increase in arrivals also implies greater consumption of resources and possible negative environmental impacts.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.