ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ASSESSMENT OF SEISMIC BEHAVIOR AND PROPOSALS FOR BUILDING REINFORCEMENT FOR A MASONRY BUILDING (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΤΤΗΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 16 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 135
 7. ΦΑΒΒΑΤΑ, ΜΑΡΙΑ
 8. ΡΕΠΑΠΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ, ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
 10. ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ/ ΣΜΑΔΕ
 11. 12
 12. 0
  • Η παρούσα Διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής από φέρουσα τοιχοποιία. Η εργασία ξεκινάει παραθέτοντας σε θεωρητικό υπόβαθρο τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της φέρουσας τοιχοποιίας. Γίνεται αναφορά σε ιστορικά στοιχεία, σε είδη και τρόπους δόμησης καθώς και στα μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών δόμησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η σεισμική συμπεριφορά κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία, ενώ παρουσιάζονται οι συχνές βλάβες και τα αίτια που τις προκαλούν. Στην συνέχεια αναφέρονται τρόποι ενίσχυσης και επισκευής σύμφωνα με τα θεσμικά πλαίσια και τον νέο κανονισμό (ΚΑΔΕΤ) που έχει θεσπιστεί για την ανάλυση και τις επεμβάσεις ενίσχυσης σε υφιστάμενα δομήματα από φέρουσα τοιχοποιία.
   Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης, δηλαδή η τεκμηρίωση και η περιγραφή της κατασκευής που έχει επιλεγεί να μελετηθεί. Έπειτα παρουσιάζονται οι βασικές παραδοχές για την ανάλυση και την προσομοίωση του φορέα στο πρόγραμμα επίλυσης. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το PESSOS της 3DR και έγινε επίλυση με την μέθοδο της ισοδύναμης στατικής ανάλυσης βάσει των απαιτήσεων του ΚΑΔΕΤ και του ΕΚ8.
   Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προτεινόμενες επεμβάσεις στο κτίριο όπως η αλλαγή της στέγης και των παλαιών ξύλινων στοιχείων αλλά και οι μέθοδοι ενίσχυσης του φορέα. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε η δημιουργία διαφραγμάτων στους ορόφους, η προσθήκη διαζωμάτων και το αρμολόγημα της τοιχοποιίας. Βάσει αυτών ακολούθησε η επαναδιαστασιολόγηση του βελτιωμένου φορέα και η σύγκριση των αποτελεσμάτων από τις αναλύσεις του υφιστάμενου και του ενισχυμένου φορέα. Κλείνοντας παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα που λήφθησαν από την εργασία.

  • This study is focused on the evaluation and enhancement of a current masonry building. The study is organized in two main parts comprising a theoretical analysis of literature and a technical evaluation of a case study. The first part initially presents the theoretical background of the core characteristics of masonry buildings and provides a historical review of construction methods and mechanical components of materials that have been used. Furthermore, the dissertation introduces an analysis of earthquake responses of masonry building constructions while discusses the common types of failure and the factors driving them.
   Following, a discussion is presented on the methods of enhancement and strengthen in accordance with the institutional frameworks and the new regulation KADET that has been established for the analysis and interventions of construction enhancement in existing constructions featuring of masonry building constructions. The second part of this dissertation conducts the case study analysis which initially involved the technical description of the construction’s properties and the definition of the model parameters in the software environment. The software that used for the analysis was PESSOS from 3DR company. Results of the method are presented in line to the method of static equivalent analysis and according to the regulations of the KADET and of the ΕC8.
   Based on the outcomes of the current approach and after their evaluation, novel methods for enhancement are introduced while the strengthen model is being reanalyzed. The latter methods are compared to allow the identification of the optimal solution that can be selected. A discussion of this assessment is the last part of the present dissertation were concluding remarks and limitations are presented.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές