Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ OFFLINE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ

THE SUSTAINABILITY OF CLASSIC OFFLINE TRAVEL AGENCIES AND THE RETENTION OF CHOICE BY TRAVELERS (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΕΚΟΛΙΑ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 86
 7. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ
 8. ΤΡΙΧΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 9. OFFLINE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ONILINE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
 10. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΔΜΕ
 11. 1
 12. 133
 13. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • Ο πολλαπλασιασμός των online ταξιδιωτικών γραφείων στην ψηφιακή εποχή αποτελεί σημαντική απειλή για τη βιωσιμότητα των offline ταξιδιωτικών γραφείων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της ύπαρξής τους και να διαφυλαχθεί η διακριτικότητα των ταξιδιωτών, είναι υψίστης σημασίας να κατανοηθούν οι κλίσεις των ταξιδιωτών και οι μεταβλητές που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων όταν επιλέγουν μεταξύ των offline και των online ταξιδιωτικών γραφείων. Η παρούσα διπλωματική εργασία προσφέρει μια ποσοτική έρευνα που επιδιώκει να εξετάσει τη βιωσιμότητα των offline ταξιδιωτικών πρακτορείων, ενώ παράλληλα προσδιορίζει πιθανές στρατηγικές για τη διατήρηση των προτιμήσεων των ταξιδιωτών. Η μελέτη χρησιμοποίησε ένα ερωτηματολόγιο για τη συλλογή δεδομένων από μια ετερογενή ομάδα ταξιδιωτών, περιλαμβάνοντας τα δημογραφικά τους στοιχεία, τις ταξιδιωτικές τους προτιμήσεις και τις λογικές που στηρίζουν την επιλογή τους. Η παρούσα μελέτη χρησιμοποίησε διάφορες τεχνικές στατιστικής ανάλυσης, όπως η περιγραφική στατιστική και η ανάλυση συσχέτισης, για να διερευνήσει τα πρότυπα και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεταβλητών. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αποτελούν πολύτιμη προσθήκη στην τρέχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τη βιωσιμότητα των ταξιδιωτικών γραφείων και παρέχουν εφαρμόσιμες προτάσεις για τα offline ταξιδιωτικά γραφεία που στοχεύουν να ευημερήσουν σε ένα προοδευτικά ψηφιοποιημένο περιβάλλον. Αρχικά, παρατηρήθηκε πως οι άνθρωποι πραγματοποιούν αρκετά ταξίδια ετησίως χρησιμοποιώντας τις αερομεταφορές είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό αγοράζει τα αεροπορικά του εισιτήρια διαδικτυακά. Βάσει της έρευνας οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν εξίσου τα online και τα offline ταξιδιωτικά γραφεία για να οργανώσουν τα ταξίδια τους, ενώ δεν νιώθουν ούτε ευχαρίστηση ούτε δυσαρέσκεια από την επιλογή τους και γι’ αυτό δεν θα άλλαζαν τον συνήθη τρόπο που χρησιμοποιούν για την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους. Ακόμη κι αν το offline ταξιδιωτικό τους γραφείο δημιουργούσε σύστημα online κρατήσεων, οι ταξιδιώτες του δεν θα άλλαζαν εύκολα τη συνήθειά τους, δηλαδή την επικοινωνία τους με τον ταξιδιωτικό σύμβουλο του offline ταξιδιωτικού γραφείου που εμπιστεύονται. Η αμεσότητα, η ταχύτητα της διαδικασίας της κράτησης, η εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, η αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών και η εύρεση χαμηλότερων τιμών, τέλος, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του ταξιδιώτη για την αγορά του πακέτου ταξιδίου και επηρεάζουν την απόφασή του σχετικά με το αν θα επιλέξουν τα online ή offline ταξιδιωτικά γραφεία.
  • The proliferation of online travel agencies in the digital age poses a significant threat to the viability of traditional on-site travel agencies. In order to ensure their perpetuation and preserve the discretion of travellers, it is of paramount importance to understand travellers' inclinations and the variables that influence their decision-making process when choosing between on-ground and virtual travel agencies. This thesis offers a quantitative study that seeks to examine the viability of offline travel agencies while identifying potential strategies for maintaining traveler preferences. The study used a questionnaire to collect data from a heterogeneous group of tourists, including their demographics, travel preferences and the rationales behind their choice. This study used various statistical analysis techniques, such as descriptive statistics and correlation analysis, to explore patterns and interactions between variables. The findings of this study are a valuable addition to the current literature on travel agency sustainability and provide actionable recommendations for conventional travel agencies aiming to thrive in a progressively digitized environment. Initially, it was observed that people make several trips per year using air transport either professionally or personally, while a significant percentage buy their air tickets online. Based on the survey, travelers use online and offline travel agencies equally to organize their trips, while they feel neither pleasure nor dissatisfaction with their choice and therefore would not change the usual way they use to make their trip . Even if their offline travel agency created an online booking system, their travelers would not easily change their habit, i.e. communicating with their trusted offline travel agency travel advisor. The immediacy, the speed of the booking process, the validity of the information provided, the reliability of the services provided and finding the lowest prices, finally, play a decisive role in the traveler's decision to purchase the travel package and influence his decision about the whether to choose online or offline travel agencies.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές