Σχεδιασμός ψηφιακού παιχνιδιού για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μαθητών

Design of a digital game for the developmentof students' social skills (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. Λαζαρίνης, Φώτιος
 8. Λαζαρίνης , Φώτιος | Χριστοπούλου, Ελένη | Βερύκιος, Βασίλειος
 9. Δικαιώματα, Σοβαρά ψηφιακά παιχνίδια, HTML5, Javascript, CSS, PHP
 10. Πληροφοριακά Συστήματα - Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 11. 30
 12. 4
 13. 5
  • Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η δημιουργία ενός σοβαρού ψηφιακού παιχνιδιού για την εκμάθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων των παιδιών. Το συγκεκριμένο παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (4 – 6 ετών) προκειμένου τα παιδιά να γνωρίσουν τα δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί για εκείνα αλλά και να ξεχωρίζουν τα περιστατικά καταπάτησης των δικαιωμάτων τους. Καθώς οι νέες τεχνολογίες εντάσσονται δυναμικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, η έκθεση των μαθητών σε σοβαρά ψηφιακά παιχνίδια κρίνεται αναγκαία για τη διαμόρφωση τεχνολογικά ενημερωμένων και εξοικειωμένων ενηλίκων. Τα σοβαρά ψηφιακά παιχνίδια έχουν περισσότερο επιμορφωτικό, παρά ψυχαγωγικό χαρακτήρα και δεν χρησιμοποιούνται μόνο στο σχολείο αλλά και σε άλλους κοινωνικούς τομείς. Επίσης, διαφέρουν από τα εκπαιδευτικά επειδή στα σοβαρά παιχνίδια το εκπαιδευτικό περιεχόμενο παρουσιάζεται με έμμεσο και διασκεδαστικό τρόπο. Για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου σοβαρού ψηφιακού παιχνιδιού χρησιμοποιήθηκαν οι γλώσσες προγραμματισμού HTML5, JavaScript, και PHP. Τέλος, πραγματοποιήθηκε δοκιμή σε μαθητές Νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων του Δημοτικού, των οποίων οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν το παιχνίδι που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας βρίσκοντάς το ενδιαφέρον και εκπαιδευτικά αξιοποιήσιμο.

  • The aim of this thesis is to create a serious digital game for learning to respect children's rights. This game is addressed to children of preschool and primary school age (4 - 6 years old) in order for children to learn about the rights that have been established for them and to distinguish the incidents of violation of their rights. As new technologies are dynamically integrated into the educational process, the exposure of pupils to serious digital games is considered necessary in order to develop technologically aware and familiar adults. Serious digital games are more educational than recreational and are used not only in schools but also in other areas of society. They also differ from educational games because in serious games the educational content is presented in an indirect and entertaining way. HTML5, JavaScript, CSS and PHP programming languages were used to develop this serious digital game. Finally, a test was carried out on kindergarten and first grade students of primary school, whose responsible teachers evaluated the game developed for this thesis, finding it interesting and educationally usable.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές