Σχεδιασμός και ανάπτυξη ΒΔ αεροπορικής εταιρείας εκπαίδευσης για τήρηση βιβλίων πτήσεων αεροσκαφών και χειριστών και πρόβλεψη συντηρήσεων και διαθεσιμοτήτων

Design and development of a training airline's Database for aircraft and pilot flight logs, forecasting maintenance and availability. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΦΟΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 102
 7. Παξιμάδης, Κωνσταντίνος
 8. ΚΑΝΑΒΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Δρ. Κωνσταντίνος Παξιμάδης
 9. Databases | MySQL | SQL | Airline company | MySQL Workbench
 10. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 11. 2
 12. 3
 13. 23
 14. Περιλαμβάνει το κείμενο, τα δύο (2) Παραρτήματα, σχήματα και εικόνες με στιγμιότυπα οθόνης (screenshots).
 15. Δισχείριση Δεδομένων, Τόμος Α , ΕΑΠ / Ευαγγελία Πιτουρά
  • Σε αυτήν την Διπλωματική Εργασία αντιμετωπίζεται ένα διαρκές πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες παρέχουν εκπαίδευση. Η παρακολούθηση και καταγραφή των ωρών πτήσεων αεροσκαφών και χειριστών, ο προγραμματισμός συντήρησης των αεροσκαφών και η πρόβλεψη διαθεσιμότητάς τους. Αντιμετωπίζεται μέσω του σχεδιασμού και υλοποίησης μίας Βάσης Δεδομένων (ΒΔ), και διαχείρισής της μέσω εφαρμογής.

   Η εταιρεία διαθέτει πολλά αεροσκάφη, περίπου δέκα (10) και πρέπει να τηρούνται οι ώρες πτήσεων χειριστών (μόνο εκπαιδευομένων) και αεροσκαφών, αλλά και να προγραμματίζεται η συντήρηση των αεροσκαφών. Στην ΒΔ θα καταχωρούνται οι ώρες πτήσεων χειριστών και αεροσκαφών. Επίσης, θα καταχωρούνται και οι απαιτήσεις συντήρησης των αεροσκαφών. Με βάση αυτά, η Βάση Δεδομένων θα μπορεί να απαντάει σε ερωτήματα μελλοντικής διαθεσιμότητας αεροσκαφών έτσι ώστε να είναι δυνατή η διαμόρφωση του προγράμματος πτήσεων, αλλά και πρόβλεψής του. Λαμβάνουμε μέριμνα για τυχόν προβλήματα δημιουργούνται από έκτακτες βλάβες αεροσκαφών, που τα καθηλώνουν για επισκευή και επηρεάζουν το πρόγραμμα πτήσεων.

   Για την Βάση Δεδομένων χρησιμοποιηθεί η γλώσσα SQL. Θα ελέγχεται μέσω εφαρμογής ΣΔΒΔ (DBMS), συγκεκριμένα την MySQL Workbench 8.0 CE, η οποία χρησιμοποιεί αυτήν τη γλώσσα. Προτιμήθηκε να εγκαθίσταται στον εκάστοτε υπολογιστή, για πρακτικούς λόγους.

   Επίσης, θα είναι δυνατή η εκτύπωση ημερολογίων ωρών χειριστών (μόνο εκπαιδευομένων) και αεροσκαφών, αλλά και ότι άλλο απαιτηθεί, μέσω επιλογών της εφαρμογής.

  • In this Thesis a persistent problem of airline companies providing training is resolved. Monitoring and recording aircraft and pilot flight hours in an airline company, scheduling aircraft maintenance and forecasting aircraft availability. It is resolved through designing and implementation a Database, and its management through an application.

   The company has many aircrafts, about ten (10), and must keep track of pilot (trainees only) and aircraft flight hours, scheduling aircraft maintenance. In database pilot and aircraft flight hours will be recorded. The aircraft maintenance requirements shall also be recorded in this record. On this basis, the database will be able to answer queries on future aircraft availability, so that the flight schedule can be formulated and forecasted. We take care of any problems caused by extraordinary aircraft failures, which ground aircraft for repair and affect the flight schedule.

   For the database the SQL language is used. It will be controlled through a DBMS application, specifically MySQL Workbench 8.0 CE, which uses this language. It was preferred to be installed on the computer in question, for practical reasons.

   It will also be possible to print diaries of pilot and aircraft hours, but also everything else required through application options.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές