Το φαινόμενο της Μεγάλης Παραίτησης στον ξενοδοχειακό κλάδο, αίτια, συνέπειες, αντιμετώπιση

The Great Resignation phenomenon in the hotel industry, causes, consequences, treatment (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 140
 7. Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, Δημήτριος Στεργίου
 8. Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, Δημήτριος Στεργίου
 9. Μεγάλη Παραίτηση, εργαζόμενοι ξενοδοχείων, εργασιακή ικανοποίηση, εσωτερική επωνυμία, εταιρική κουλτούρα
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων / ΔΤΕ60
 11. 2
 12. 15
 13. 105
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Διαγράμματα, Σχήματα, Συντομογραφίε
  • Η Μεγάλη Παραίτηση ονομάζεται το φαινόμενο των μαζικών παραιτήσεων που παρατηρήθηκε σε πολλές χώρες με την επανέναρξη της οικονομίας, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς και της δυστοκίας που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις στην προσέλκυση ταλαντούχων υποψηφίων για την ένταξη τους στην παραγωγική δραστηριότητα. Ένας από τους τομείς που φαίνεται να επηρεάζεται από το φαινόμενο είναι και αυτός της φιλοξενίας. Η συγκεκριμένη εργασία συγγράφεται σε μία περίοδο που η ανάγκη εξεύρεσης ικανού εργατικού δυναμικού που θα ανταποκρίνεται με επάρκεια, γνώση και ταλέντο στη θέση εργασίας του, ειδικά στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο θεωρείται μείζον δυσεπίλυτο πρόβλημα. Η φυγή και η μεταστροφή του εργατικού δυναμικού προς άλλους κλάδους πλέον αποτελεί καταγεγραμμένη τάση. Το παρόν πόνημα έρχεται να διερευνήσει τα κύρια αίτια που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, να φωτίσει όλες τις συνέπειες, αλλά και να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου. Εντοπίζοντας τρεις παράγοντες που υποβοηθούν την αφοσίωση των υπαλλήλων και τη δέσμευση τους στην επιχείρηση που εργάζονται: την εργασιακή ικανοποίηση, την εσωτερική επωνυμία και την εταιρική κουλτούρα προσπαθεί να εντοπίσει τη συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ αυτών, αλλά και την επίδραση που προκαλούν αυτοί οι τρεις παράγοντες στην πρόθεση παραίτησης ή αλλαγής θέσης εργασίας των υπαλλήλων. Παράλληλα εξετάζονται πως συγκεκριμένοι δημογραφικοί παράγοντες (ηλικία, θέση-βαθμίδα, έτη προϋπηρεσίας) επηρεάζουν την οπτική των εργαζομένων πάνω στους τρεις διερευνώμενους παράγοντες. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε μια ποσοτική ανάλυση στοιχείων που συγκεντρώθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το οποίο διαμοιράστηκε και συμπληρώθηκε αμιγώς από ξενοδοχοϋπαλλήλους. Η έρευνα κατέληξε στη θετική συσχέτιση που υφίσταται μεταξύ των τριών παραγόντων που αναλύθηκαν και της αρνητικής σχέσης που δημιουργείται μεταξύ αυτών και της πρόθεσης αλλαγής θέσης εργασίας. Όσο αυξάνονται αυτοί οι παράγοντες, μειώνεται η πρόθεση φυγής ή παραίτησης. Επίσης αποκάλυψε ότι ανεξαρτήτως δημογραφικών παραγόντων οι ξενοδοχοϋπάλληλοι στην Ελλάδα επιζητούν μία ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα τους προσφέρει εργασιακή ικανοποίηση, θα διαθέτει ισχυρή εσωτερική επωνυμία, και μία ξεκάθαρη αξιοκρατική και συνεργατική εταιρική κουλτούρα.
  • The Great Resignation is the name given to the phenomenon of mass resignations observed in many countries with the resumption of the economy, after the outbreak of the corona virus pandemic, as well as the difficulty shown by companies in attracting talented candidates for their inclusion in production activity. One of the sectors that seem to be affected by the phenomenon is that of hospitality. This paper is written at a time when the need to find a competent workforce that will respond with work, knowledge and talent to their workplace, especially in the Greek hotel industry, is considered a major intractable problem. Τhe flight and conversion of the workforce to other industries is a recorded trend. This paper comes to investigate the main causes that led to this situation, to illuminate all the consequences, but also to propose ways to deal with the phenomenon. Identifying three factors that contribute to employee loyalty and commitment to the company they work for: internal work and corporate culture tries to identify the correlation that exists between them, but also the effect that these three factors cause on the intention to quit or change position of employees. At the same time, it is examined how certain demographic factors (age, position-rank, years of service) influence the employees' perspective on the three investigated factors. For this reason, a quantitative analysis of data collected through an electronic questionnaire was used, which was distributed and completed purely by hotel employees. The research concluded the positive correlation that exists between the three factors analyzed and the negative relationship created between them and the job change proposal. As these factors increase, the intention to leave or quit the job decreases. It also revealed that regardless of demographic factors, hotel employees in Greece are looking for a hotel business that offers them work ability has a strong internal brand, and a clear meritocratic and cooperative corporate culture.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές