Η επίδραση της σύνθεσης των σύνθετων τσιμεντοειδών (παραλλαγές ECC-Engineered Cementitious Composites) στις μηχανικές τους ιδιότητες

The influence of the composition of the Engineered Cementitious Composites on their mechanical properties (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 135
 7. Σουζάνα Ταστάνη
 8. Σουζάνα Ταστάνη | Σωτήριος Δέμης
 9. Ινοπλισμένα Τσιμεντοειδή | Μηχανικές Ιδιότητες | Ψευδοπλάστιμη Συμπεριφορά
 10. Διαχείριση Τεχνικών ¨Έργων / ΔΧΤ 51
 11. 3
 12. 41
 13. Πίνακες, Σχήματα, Διαγράμματα
  • Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία παρουσιάζει μια διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς των σύνθετων ινοπλισμένων τσιμεντοειδών, διεθνώς γνωστών ως  Engineered Cementitious Composites (ECC) σε συνάρτηση με τα συστατικά υλικά τους και τις αναλογίες μίξης. Σκοπός της Εργασίας είναι να εξακριβώσει αν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η μηχανική συμπεριφορά των μιγμάτων ECC έχοντας ως δεδομένα τα συστατικά υλικά και τις αναλογίες μίξης.

   Για την εκπόνηση της Εργασίας έγινε ευρεία βιβλιογραφική ανασκόπηση για την συλλογή πειραματικών δεδομένων για την μηχανική συμπεριφορά των μιγμάτων ECC. Ακολούθως έγινε ανάλυση των δεδομένων για να ελεγχθεί η επίδραση των συστατικών υλικών και των αναλογιών τους.

  • The present Graduate Thesis presents an investigation of the mechanical behavior of the Engineered Cementitious Composites (ECC) in relation to their constituent materials and the mix ratios. The scope of this Thesis is to investigate the possibility of predicting the mechanical performance of the ECC given their constituent materials and the mix ratios.

   In writing this Thesis an extensive bibliographical review was conducted aiming at collecting experimental data concerning the mechanical behavior of the ECC. Subsequently an analysis of the data was performed to investigate the influence of the constituent materials and the mix ratios.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές