Η μετεξέλιξη του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος από την καθιέρωση του Ευρώ μέχρι και την σημερινή εποχή .

The evolution of the Greek Banking System from the establishment of Euro till current era. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 75
 7. Χρήστος Λεμονάκης
 8. Δημήτριος Ψυχογυιός | Χρήστος Λεμονάκης
 9. Ιστορική αναδρομή ,Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα ,περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης ,ψηφιοποίηση.
 10. Τραπεζική (MSc)/ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
 11. 13
 12. 21
 13. Ιστορική ανομήαδρ ,Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα ,περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης ,ψηφιοποίηση.
  • Κατά τη διάρκεια των είκοσι ενός ετών από την καθιέρωση του ευρώ, το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα αντιμετώπισε διάφορες προκλήσεις που οδήγησαν στην διαφοροποίηση και μετεξέλιξη του. Τα τραπεζικά υποκαταστήματα μειώθηκαν δραστικά και πάνω από το 50% του αριθμού των τραπεζοϋπαλλήλων αποχώρησε από τον κλάδο, κυρίως μέσα από προγράμματα εθελουσίας εξόδου.

   Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας θα προσδιοριστούν οι βασικές έννοιες του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος ,θα αναλυθεί ο τρόπος λειτουργίας και εποπτείας του, , θα αναλυθεί ο ρόλος και ο τρόπος λειτουργίας των Διεθνών Οίκων Αξιολόγησης ,θα γίνει αναδρομική ιστορική καταγραφή των Ελληνικών και Ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων από ιδρύσεως τους στην Ελλάδα, θα καταγραφεί ο αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων και το απασχολούμενο προσωπικό τους από την καθιέρωση του Ευρώ έως και τη σημερινή εποχή.

   Στη συνέχεια  θα επιχειρηθεί η ιστορική  ανάδρομή στις Συνθήκες και τα γεγονότα που οδήγησαν στην υιοθέτηση του ευρώ, θα παρουσιαστεί η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος στα πρώτα χρόνια της καθιέρωσης του, θα αναλυθεί η σοβαρή διαταραχή του το 2008 μετά την κατάρρευση της Leeman Brothers και το ξέσπασμα της παγκόσμιας  χρηματοπιστωτικής κρίσης θα εξεταστεί η ραγδαία αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μετά τα μέτρα περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των μνημονίων, θα αναλυθεί η επιβολή των capital controls μετά το κλείσιμο των τραπεζών το 2015 και θα αποτιμηθούν οι επιπτώσεις τόσο της πανδημίας του Covid-19 όσο και της  ενεργειακής κρίσης που οδήγησαν στην περαιτέρω ψηφιοποίηση του τραπεζικού συστήματος.

  • During the last 21 years by the establishment of euro, the Greek Banking System has faced many challenges which led to its evolution and transformation. The bank branches have been reduced dramatically and over of the 50% of the bank employees have been retired via voluntary exit programs.

   In this diploma thesis  there will be presented the interpretation of the Greek Banking System and its role and  the way of  its function and supervisory . In addition, there will be analyzed the role of the Credit  Rating Agencies, there will be an historic retrospect  to all the Banks that have functioned to Greece since its foundation as a state and there will be enumerated the total number of the Greek and foreign banks by the establishment of Euro till nowadays.

   Furthermore it will be indicated the historic retrospect to the treaties and the events which have led to the establishment of euro, the development of the Greek banking system during the first years of euro, its serious convulsion after the collapse of Leeman Brothers and the outbreak of the world financial crisis in 2008, the tremendous increase of the non-performance loans ,as a result of the restrictive fiscal policy which have been imposed by the European Institutions as the EC,ECB and the IMF, the impose of the capital controls as a result of the banks closure and the consequences of the pandemic and the energy crisis, which  have led to the furthermore digitalization of the banking system.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές