Ψηφιακός μετασχηματισμός και ο ρόλος της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Digital Banking and the role of the Human Resources Management (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΓΚΑ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 78
 7. ΚΑΛΦΑΟΓΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ
 8. Digital Transformation, Banking, Financial Technology, FinTech, Challenges. | Human Resources Management (HRM)
 9. Digital Banking and the role of the Human Resources Management
 10. 17
 11. 20
  • Η συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία μελετά το ζήτημα του Ψηφιακού Μετασχηματισμό και ρόλο που έχει η Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στο σημερινό ραγδαία εξελισσόμενο και σημαντικά αλλαγμένο πεδίο παροχής τραπεζικών υπηρεσιών.

   Σκοπός είναι μέσω μιας θεωρητικής ανάλυσης της υφιστάμενης βιβλιογραφίας αλλά και μιας μελέτης περίπτωσης, να γίνουν καλύτερα αντιληπτές οι επιπτώσεις της μετάβασης στη νέα ψηφιακή εποχή για το προσωπικό των τραπεζών και πως αυτές (μέσω του τμήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού) τις αντιμετωπίζουν.

   Η εργασία ξεκινά με την παράθεση βασικών όρων για την κατανόηση της ψηφιακής τραπεζικής καθώς και την παράθεση της διαχρονικής της εξέλιξης. Επίσης, μελετώνται οι παράγοντες που συντελούν στην αναγκαιότητα της ψηφιοποίησης των τραπεζικών εργασιών τόσο με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες όσο και με βάση άλλες όπως για παράδειγμα η πανδημία COVID-19. Ακολούθως,  αναλύονται οι Fintech επιχειρήσεις αλλά και οι μορφές του e-banking καθώς και τα συνολικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του.

   Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στον τραπεζικό τομέα ενώ ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο με το πρακτικό μέρος της εργασίας όπου παρουσιάζεται η ακολουθούμενη μεθοδολογία καθώς και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

   Τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα καθώς και η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε.

  • This Thesis studies the issue of Digital Transformation and the role of Human Resources Management in today's rapidly evolving and significantly changed field of banking services.

   The purpose is through a theoretical analysis of the existing literature as well as a case study, to better understand the effects of the transition to the new digital era for bank staff and how they (through the human resources management department) deal with them.

   The thesis begins by listing basic terms for understanding digital banking as well as listing its evolution over time. Also, the factors contributing to the necessity of the digitization of banking operations are studied both based on the current economic conditions, and on the basis of other important factors such as the COVID-19 pandemic. Next, the Fintech companies are analyzed as well as the forms of e-banking as well as its overall advantages and disadvantages.

   In the second chapter, reference is made to human resource management in the banking sector, while the third chapter follows with the practical part of the work where the methodology followed is presented as well as the presentation of the results.

   Finally, the conclusions and the bibliography used follow.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές