Ο ρόλος του φωτός στις οπτικές και οπτικογεωμετρικές ψευδαισθήσεις από τον Ευκλείδη μέχρι σήμερα

The role of the light in optical and optogeometric illusions from Euclid to the present day (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 132
 7. Κουρνιάτης, Νικόλαος
 8. Ντόβρος, Βασίλειος
 9. Γεωμετρία | ΟΡΑΣΗ | Οπτική | Φως
 10. ΣΦΠΔΕ - Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
 11. 8
 12. 8
 13. Εικόνες
  • Η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται τον ρόλο του φωτός στις οπτικογεωμετρικές ψευδαισθήσεις μέσω της δημιουργίας μίας εγκατάστασης φωτός η οποία σχεδιάζεται και υλοποιείται σε πρόγραμμα τρισδιάστατου σχεδιασμού.

   Αρχικά, γίνεται μία περιληπτική αναφορά στο έργο του Ευκλείδη, ο οποίος τέλεσε τον βίο του και έδρασε κατά την ελληνιστική εποχή. Ο Ευκλείδης εύλογα επονομάζεται ως «πατέρας» της Γεωμετρίας και υπήρξε μαθηματικός, αφήνοντάς μας ως «κληρονομιά» σπουδαία έργα, όπως: «Στοιχεία», «Δεδομένα», «Οπτικά», «Κατοπτρικά», «Φαινόμενα», «Κατανομής κανόνος» και «Εισαγωγή αρμονική». Ωστόσο, μέρος από το έργο του χάθηκε, πιο συγκεκριμένα: «Κωνικά Στοιχεία», « Περί διαιρέσεων», «Πορίσματα», «Τόποι προς επιφανεία», «Ψευδάρια», «Περί Ισορροπιών» και «Περί βαρέων και ελαφρών σωμάτων».

   Συγκεκριμένα, από όλα τα έργα του, εμείς ως βάση θα έχουμε τα «Οπτικά». Το έργο αυτό, που πλαισιώνεται από 58 προτάσεις και 7 ορισμούς – αξιώματα αποτελεί την «κινητήριο» δύναμη, για υλοποιηθεί η εγκατάσταση, η οποία θα αναλυθεί ενδελεχώς στο τελευταίο κεφάλαιο.

   Έπειτα, διαχωρίζουμε κάποιες γενικές κατηγορίες ψευδαισθήσεων ως εξής: τα υποκειμενικά περιγράμματα, δηλαδή σχήματα τα οποία μας δίνουν την (ψευδή) εντύπωση ότι υφίστανται, αν και δεν έχουν υλοποιηθεί, όπως τα υποκειμενικά περιγράμματα του Gaetano Kanizsa, του Ehrenstein, του P.U.Tse, του Dario Varin και του Herman. Ακολουθούν, τα αμφίρροπα σχήματα και το πώς αυτά δε μας «επιτρέπουν» να κατανοήσουμε την αίσθηση τού βάθους, καθώς δημιουργούν στον εγκέφαλο μία σύγχυση, π.χ. το βάζο του Rubin, τον κύβο του Necker κ.ά. Τέλος, γίνεται μία σύντομη αναφορά στις αδύνατες κατασκευές, δηλαδή τις γεωμετρικές κατασκευές οι οποίες αναπαριστούν εικόνες που «ξεφεύγουν» από τους κανόνες της λογικής.


   Εν συνεχεία, έπεται η ανάλυση των οπτικογεωμετρικών ψευδαισθήσεων, όπου αυτές αφορούν γεωμετρικούς σχηματισμούς, για τους οποίους δεν εκτιμάται σωστά το μέγεθος και το σχήμα τους, (λ.χ. ψευδαίσθηση Muller-Lyer).  Επιπροσθέτως,  γίνεται λόγος για τις προοπτικές ψευδαισθήσεις, που είναι το αποτέλεσμα τής προοπτικής ερμηνείας τού χώρου, όπου η Προοπτική σμίκρυνση με την απομάκρυνση και οι χρωματικές αλλοιώσεις εξαιτίας της ατμόσφαιρας αποτελούν ενδείξεις μεγέθους και απόστασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το δωμάτιο του Ames το οποίο έχει διαφορετική γεωμετρία από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Το σχήμα του δωματίου ενώ δείχνει κυβικό, με τοίχους κάθετους και παράλληλους  μεταξύ τους, στην πραγματικότητα είναι τραπεζοειδές. Το δάπεδο και η οροφή είναι με κλίση και οι τοίχοι διαφέρουν μεταξύ τους. Ο παρατηρητής πρέπει να βρίσκεται σε συγκεκριμένη θέση και όταν κάποιος μέσα στο δωμάτιο μετακινηθεί από τη μία γωνία στην άλλη δείχνει να αλλάζει το μέγεθός του και από πολύ κοντός φαντάζει γίγαντας.

   Δεν παραλείπεται η αναφορά στις προοπτικές αναμορφώσεις, δηλαδή για εικόνες που όταν παρατηρηθούν από ένα συγκεκριμένο σημείο ή με κατάλληλο μέσο (κυλινδρικά ή κωνικά κάτοπτρα), εμφανίζουν την πραγματική τους μορφή. Kάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην εφαρμογή της διπλωματικής που θα αναλυθεί παρακάτω.

   Ακολούθως, καθοριστική και αναγκαία είναι η ανάλυση των οπτικών ακτινών και της σκιαγραφίας, καθώς κρίνονται απαραίτητες οι βασικές αρχές τους για την πραγμάτωση της εγκατάστασης.


   Τα στάδια - βήματα  που ακολουθήθηκαν για τη δημιουργία τής εγκατάστασης αναφέρονται αναλυτικά στο τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο είναι και το πιο καθοριστικό. Η εφαρμογή αυτή ονομάζεται «Black Light» και αφορά μία ψευδαίσθηση η οποία σχηματίζεται από δύο αντικρουόμενες λέξεις, το black και το light. Από τη μία πλευρά, η εγκατάσταση αποτελείται από δεκατρία αιωρούμενα ευθύγραμμα τμήματα, η λέξη «black» σχηματίζεται από τη σκιά μιας φωτεινής πηγής, όπου βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή είναι η αποτύπωση της φωτεινής ακτίνας. Από την άλλη πλευρά, η λέξη «light» σχηματίζεται, όταν την παρατηρούμε από ένα συγκεκριμένο σημείο θέασης και είναι το αποτέλεσμα της οπτικής ακτίνας. Για την πραγματοποίηση της εγκατάστασης υπολογίστηκαν το σημείο παρατήρησης, το σημείο θέσης της φωτεινής πηγής, καθώς και το μέγεθος της γραμματοσειράς, τα οποία αποτυπώθηκαν σε πρόγραμμα τρισδιάστατης απεικόνισης. Στη συνέχεια, έγινε εισαγωγή των δεδομένων σε φωτορεαλιστικό πρόγραμμα για την εύρεση της κατάλληλης φωτεινής πηγής.


   Τέλος, γίνεται ανάλυση της εγκατάστασης, των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και του αποτελέσματος αυτού.

  • This thesis discusses the role of light in optogeometric illusions through the creation of a light installation which is designed and implemented in a three-dimensional design program.

   Initially, there is a brief reference to the work of Euclid, who lived and acted during the Hellenistic era. Euclid is rightly called the "father" of geometry and was a mathematician, leaving us as a "legacy" great works such as: "Elements", "Data", "Optics", "Mirrors", "Phenomena", "Rule Distribution" and "Harmonic Introduction". However, part of his work was lost, more specifically:  "Conical Elements", "On Divisions", "Conclusions", "Places to surface", "Illusions", "On Balances" and "On heavy and light bodies".

   Specifically, of all his works, we will have "Optics" as a basis. This project, which is framed by 58 proposals and 7 definitions – axioms, is the "motivating" force for the implementation of the installation, which will be analyzed in detail in the last chapter.

   Next, we distinguish some general categories of   illusions as follows: subjective contours, i.e. schemes which give us the (false) impression that they exist, although they have not materialized, such as the subjective outlines of Gaetano Kanizsa,  Ehrenstein, P.  U. Tse,  Dario Varin and Herman.  Then there are the ambiguous shapes and how they do not "allow" us to understand the sense of depth, as they create confusion in the brain, e.g. Rubin's vase,  Necker's cube,  etc.  Finally, there is a brief reference to impossible constructions, i.e. geometric constructions that represent images that "escape" the rules of logic.


   Next, there is the analysis of visuogeometric illusions, where they concern geometric formations, for which their size and shape are not correctly estimated (e.g. Muller-Lyer illusion).  In addition, there is talk of perspective illusions, which are the result of the prospective interpretation of space, where Perspective zoomed out by removal and chromatic alterations due to the atmosphere are indications of size and distance. A typical example is the room of Ames which has a different geometry than we are used to.  The shape of the room while showing cubic, with walls perpendicular and parallel to each other, it is actually trapezoidal. The floor and ceiling are sloping, and the walls differ from each other.  The observer must be in a certain position and when someone in the room moves from one corner to another he seems to change his size and from very short he looks like a giant.

   Reference is not omitted to prospective reforms, i.e. images which, when viewed from a specific point or by appropriate means (cylindrical or conical mirrors), show their true form. Something similar happens in the application of the thesis that will be analyzed below.

   Next, the analysis of optical rays and silhouette is crucial and necessary, as their basic principles are considered necessary for the realization of the installation.


   The stages - steps followed for the creation of the installation are mentioned in detail in the last chapter, which is the most decisive. This application is called "Black Light" and concerns an illusion formed by two conflicting words, black and light. On the one hand, the installation  consists of thirteen suspended rectilinear sections, the word "black" is formed from the shadow of a light source, where it is located at a certain point, that is, it is the imprint of the light  ray. On the other hand, the word "light" is  formed when viewed from a specific viewing point and is the result of the optical ray. To carry out the installation  the observation point, the location point of the light source, as well as the font size were calculated, which were captured in a three-dimensional imaging program. The data was then entered into a photorealistic program to find the right light source.


   Finally, an analysis is made of the installation, the materials used, as well as this result.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές