Φυτοαποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών: Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές μίας αειφορικής και φιλικής προς το περιβάλλον μεθόδου απορρύπασνης.

Phytoremediation of contaminated soils: Recent developments and prospects of a sustainable and environmentally friendly decontamination method (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. ΚΑΝΑΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. ΚΑΝΑΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. Φυτοαποκατάσταση | Ρυπασμένα εδάφη | Φυτικά είδη | Οργανικοί ρύποι | Ανόργανοι ρύποι
 10. Διαχείριση Αποβλήτων / ΔΙΑ50
 11. 113
  • Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την ρύπανση τόσο
   των εδαφών όσο και των υδάτων. Τα περισσότερο ρυπασμένα εδάφη βρίσκονται σε
   περιοχές όπου γίνεται διάθεση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Για την
   αποκατάσταση των εδαφών αυτών χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι οι οποίες
   πολλές φορές παρουσιάζουν προβλήματα, έχουν υψηλό κόστος και σε κάποιες
   περιπτώσεις είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Μία σχετικά νέα και εναλλακτική
   τεχνική η οποία έχει χαμηλό κόστος και βασίζεται στην χρήση επιλεγμένων φυτικών
   ειδών προκειμένου να επιτευχθεί in situ μείωση της συγκέντρωσης των ρύπων στο
   έδαφος είναι η φυτοαποκατάσταση. Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής
   διατριβής, είναι η εκτίμηση και τεκμηρίωση της δυνατότητας της μεθόδου της
   φυτοαποκατάστασης να αποτελέσει μια αποτελεσματική , αειφορική και φιλική προς
   το περιβάλλον μέθοδο αποκατάστασης των ρυπασμένων εδαφών ,τόσο από
   οργανικούς όσο και από ανόργανους ρυπαντές. Χρησιμοποιώντας και συνθέτοντας
   πληροφορίες διαφόρων βιβλιογραφικών αναφορών που έχουν δημοσιευτεί, η
   παρούσα εργασία παρουσιάζει τις πρόσφατες μεθόδους, προοπτικές καθώς και τα
   προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της φυτοαποκατάστασης.
   Συγκρίνοντας και αναλύοντας στατιστικά δεδομένα που αφορούν διάφορα φυτικά
   είδη, εξάγονται συμπεράσματα και αποτελέσματα σχετικά με την
   προσαρμοστικότητα του κάθε είδους στο αντίστοιχο περιβάλλον και αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των ειδών στην απομάκρυνση από το έδαφος οργανικών και
   ανόργανων ρυπαντών.

  • Human activities are largely responsible for the pollution of both land and water. The
   most contaminated soils are located in areas where hazardous solid waste is disposed
   of. For the restoration of these soils, various methods are used which often present
   problems, have high costs and in some cases are dangerous for humans. A relatively
   new and alternative technique which has a low cost and is based on the use of selected plant species in order to achieve in situ reduction of the concentration of pollutants in the soil is phytoremediation. The object of the present paper is the evaluation and documentation of the possibility of the phytoremediation method to be an effective, sustainable and environmentally friendly method of remediation of soils polluted by both organic and inorganic pollutants. Using and synthesizing information from various published literature, this paper presents recent methods, perspectives and problems arising in the implementation of phytoremediation. By comparing and
   analyzing statistical data concerning various plant species, conclusions and results are
   drawn regarding the adaptability of each species to the respective environment and the effectiveness of the species in removing organic and inorganic pollutants from the soil is evaluated.

 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές