Εκτίμηση κόστους μετακίνησης στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους

Traffic cost estimation on the hellenic motorways (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΑΛΗΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 123
 7. Κηρυττόπουλος Κωνσταντινος
 8. Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος | Τσάλης Θωμάς
 9. Κόστος τροχαίων ατυχημάτων | Τροχαία ατυχήματα | Περιβαλλοντικό κόστος οδικών κινήσεων | Κοινωνικό κόστος οδικών κινήσεων | Ανθρώπινο κόστος | Κόστος απώλειας παραγωγής | Διαχειριστικό κόστος | Ιατρικό κόστος | Κόστος υλικών ζημιών | Μόλυνση του αέρα | Κλιματική αλλαγή | Θόρυβος | Καταστροφή βιοτόπων | Εκπομπές WTT
 10. Οικονομική αξιολόγηση δημόσιων έργων / ΘΠ63
 11. 1
 12. 6
 13. 50
 14. Πίνακες, Εικόνες, Σχήματα
  • Στην Ελλάδα τα τελευταία 20 έτη έχει επιτευχθεί σημαντική βελτίωση του οδικού δικτύου της με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων. Σε σύγκριση με το τότε υπάρχον οδικό δίκτυο, οι αυτοκινητόδρομοι έχουν προσδώσει πολλαπλά οφέλη στην κοινωνία. Τόσο στον τομέα των μετακινήσεων ανθρώπων όσο και των μεταφορών προϊόντων, έχει υπάρξει μείωση μεταξύ άλλων του χρόνου μετακίνησης, του κόστους (κατανάλωσης) καυσίμων, του κόστους συντήρησης των οχημάτων, του χρόνου μετακίνησης, των ατυχημάτων και της επίδρασης στο περιβάλλον. Παρόλα αυτά, συνεχίζει να υφίσταται ένα κοινωνικό κόστος λόγων των μετακινήσεων στους αυτοκινητόδρομους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση αυτού του κόστους χρήσης των αυτοκινητοδρόμων. Το κόστος αυτό χωρίζεται σε δύο επιμέρους κατηγορίες, το κόστος των τροχαίων ατυχημάτων και το περιβαλλοντικό κόστος. Με τη μέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης προσδιορίστηκαν τα επιμέρους στοιχεία (συνιστώσες) που συνθέτουν κάθε κατηγορία κόστους και προέκυψαν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε διεθνές επίπεδο για τον υπολογισμό/εκτίμηση του κόστους κάθε κατηγορίας. Με τη μελέτη επίδειξης εφαρμογής που παρουσιάζεται στο τέλος της εργασίας, έγινε προσπάθεια υπολογισμού του κόστους μετακίνησης σε ένα υποθετικό αυτοκινητόδρομο με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Για την εφαρμογή αυτών των στοιχείων ελήφθησαν ορισμένες παραδοχές. Για τον υπολογισμό του κόστους των τροχαίων ατυχημάτων χρησιμοποιήθηκαν τιμές από την βιβλιογραφία που αφορούν την Ελλάδα, ενώ για τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού κόστους χρησιμοποιήθηκαν κυρίως μέσες τιμές κόστους. Το ανθρώπινο κόστος και το κόστος των θανατηφόρων δυστυχημάτων είναι αυτά που συνεισφέρουν με το μεγαλύτερο ποσοστό (80% και 69%, αντίστοιχα) στη διαμόρφωση του τελικού κόστους των τροχαίων ατυχημάτων (ανάλογα με το αν λαμβάνονται υπόψη οι συνιστώσες του κόστους ή η κατηγορία του τραυματισμού), γεγονός που έρχεται σε ταύτιση με τα στοιχεία της βιβλιογραφίας. Στο δε περιβαλλοντικό κόστος, το κόστος της κλιματικής αλλαγής (33,76%) και το κόστος του θορύβου (26,85%) είναι αυτά που κυρίως διαμορφώνουν το περιβαλλοντικό κόστος. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν εξετάστηκαν ως προς την «ευαισθησία» τους σε μεταβολές επιμέρους παραμέτρων του κόστους. Ο αριθμός των θανόντων (και κατ’ επέκταση το κόστος των θανατηφόρων δυστυχημάτων) και το μέσο κόστος κλιματικής αλλαγής είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο την μεταβολή του κόστους των τροχαίων ατυχημάτων και του περιβαλλοντικού κόστους, αντίστοιχα.
  • In Hellas, in the last 20 years, a significant improvement of its road network has been achieved with the construction of motorways. Compared to the then existing road network, motorways have provided multiple benefits to society. Both in the area of people movement and product transport, there has been a reduction in travel time, fuel (consumption) costs, vehicle maintenance costs, travel time, accidents and the impact on the environment, among others. However, there continues to be a social cost of motorway travel. The purpose of this work is to estimate this cost of using the motorways. This cost is divided into two separate categories, the cost of traffic accidents and the environmental cost. With the literature review method, the individual elements (components) that make up each cost category were identified and the methods used internationally to calculate/estimate the costs of each category were derived. With the application demonstration study presented at the end of the paper, an attempt was made to calculate the cost of commuting on a hypothetical motorway based on the data presented in the literature review. Certain assumptions were made to apply these figures. To calculate the cost of traffic accidents, values from the literature concerning Hellas were used, while for the calculation of environmental costs, mainly average cost values were used. The human cost and the cost of fatal accidents are the ones that contribute the most (80% and 69%, respectively) to the formation of the final cost of traffic accidents (depending on whether the cost components or the category of injury are taken into account), which is in line with the literature data. And in the environmental cost, the cost of climate change (33.76%) and the cost of noise (26.85%) are what mainly shape the environmental cost. The resulting results were examined in terms of their "sensitivity" to changes in individual cost parameters. The number of fatalities (and by extension the cost of fatal accidents) and the average cost of climate change are the factors that most influence the change in road accident costs and environmental costs, respectively.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές