Ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα: Μορφές, εφαρμογές, καλές πρακτικές, περιορισμοί και σύγκριση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο"

Development of Renewable Energy Sources in Greece: Best practices, limitations and comparisons with the European context (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΛΟΥ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 27 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 150
 7. Γεώργιος Βελεγράκης
 8. Λεωνίδας Βατικιώτης | Γεώργιος Βελεγράκης
 9. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), Αιολικά Πάρκα, Φωτοβολταϊκά Πάρκα, Υδροηλεκτρική Ενέργεια, Γεωθερμία, Βιομάζα
 10. Διπλωματική εργασία
 11. 36
 12. 46
  • Σήμερα, το παγκόσμιο ενεργειακό πρόβλημα και η μετάβαση σε ένα πράσινο μέλλον ενέργειας αποτελεί μείζον θέμα τόσο της παγκόσμιας κοινότητας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της. Υπό αυτό το πρίσμα, η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την εξέλιξη της Ελλάδας στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), κατά τα έτη 2012 έως 2021. Η διερεύνηση γίνεται μέσα από τρία ερωτήματα. Το πρώτο αφορά την εξέλιξη και την τρέχουσα κατάσταση των ΑΠΕ στον ελλαδικό χώρο. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν πως η χώρα παρουσίασε άνοδο στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, ιδιαιτέρως της αιολικής και της ηλιακής. Το δεύτερο ερώτημα μελετά τους πιθανούς γεωγραφικούς, οικονομικούς, τεχνολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες, με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο, που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες των ετών 2009 – 2018, η Ελλάδα υλοποίησε το στόχο της αυξάνοντας το μερίδιο χρήσης ΑΠΕ στο 20%, αν και σημαντικές αδυναμίες συνεχίζουν να εμφανίζονται λόγω του πολύπλοκου θεσμικού πλαισίου αδειοδοτήσεων και των κοινωνικών συγκρούσεων. Το τρίτο ερώτημα σχετίζεται με τη σύγκριση της ανάπτυξης των ΑΠΕ της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς και με επιλεγμένες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αξιοποιεί κάποιες ΑΠΕ σε ρυθμό άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ωστόσο υστερεί στη σύγκριση με άλλες νότιες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Ισπανία). Εν κατακλείδι η μελέτη δείχνει ότι παρά τους άφθονους ενεργειακούς πόρους και τη σταδιακή αύξηση των ΑΠΕ, η Ελλάδα εξακολουθεί να καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες κυρίως από τα ορυκτά καύσιμα. Συνεπώς, τα περιθώρια βελτίωσης είναι σημαντικά, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τεχνολογικούς, γεωγραφικούς και οικονομικούς παράγοντες.

  • Today, the global energy problem and the transition to a green energy future is a major issue for both the global community and the European Union and its Member States. In this light, this thesis studies the evolution of Greece in the use of renewable energy sources (RES), during the years 2012 to 2021. The investigation is carried out through three questions. The first one concerns the evolution and the current state of RES in Greece. The results show that the country has experienced an increase in the development of RES, especially wind and solar. The second question studies the possible geographical, economic, technological and social factors, with reference to the institutional framework, that influence their development. Despite the economic difficulties of 2009 - 2018, Greece achieved its target by increasing the share of RES use to 20%, although significant weaknesses continue to emerge due to the complex institutional framework of licensing and social conflicts. The third question relates to the comparison of Greece's RES development with the European average, as well as with selected countries of the European South. The results show that Greece has been deploying some RES in recent years at a rate above the European average, but lags behind in comparison with other southern European countries (e.g. Spain). In conclusion, the study shows that despite abundant energy resources and the gradual increase in RES, Greece still meets its energy needs mainly from fossil fuels. Therefore, there is considerable room for improvement, taking into account all technological, geographical and economic factors.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές