Αστικός σχεδιασμός και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς: Η περίπτωση μελέτης του Λόφου Καστέλλι, Χανιά

Urban planning and2promotion2of2cultural2heritage: The2case2study of Kastelli Hill, Chania (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. Χάνδακας, Ευάγγελος
 8. Χάνδακας, Ευάγγελος, Βατικιώτης, Λεωνίδας, Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Πολιτιστική κληρονομιά - Αρχιτεκτονική κληρονομιά -Αστικός σχεδιασμός - Βιωσιμότητα -Αστική ανάπλαση
 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 11. 1
 12. 28
 13. 30
 14. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί πλέον τον συνδυασμό ενεργειών διατήρησης και προστασίας των πολιτιστικών αγαθών με την βιώσιμη ανάπτυξη. Οι νέες αρχές και στρατηγικές που προτείνονται στοχεύουν στην διαφύλαξη των αρχαιολογικών, τεχνικών, κοινωνικών και οικονομικών αξιών των ιστορικών τμημάτων των πόλεων και την ενεργή ένταξή τους στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή του παρόντος. Ένα αποτελεσματικό Σχέδιο Προστασίας και Ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, υλικής και άυλης, αποτελεί μέρος ενός καλά μελετημένου Πολεοδομικού Σχεδίου. Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι ο επαναπροσδιορισμός της ιστορικής διαστρωμάτωσης του Λόφου Καστέλλι, με γνώμονα τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, μέσω της διερεύνησης των τρόπων προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς με την χρήση του αστικού σχεδιασμού. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιείται αποσαφηνίζει βασικές έννοιες και αναδεικνύει την σχέση μεταξύ πολιτισμού και ανάπτυξης, με τον αστικό σχεδιασμό να αποτελεί το συνδετικό στοιχείο. Αφού λοιπόν αναλυθεί ο αστικός σχεδιασμός και τα εργαλεία του, αυτά εφαρμόζονται στην περιοχή μελέτης, πραγματοποιείται αξιολόγηση της κατάστασης και δημιουργείται πρόταση. Με την χρήση πολεοδομικών παρεμβάσεων στην περιοχή, τα θραύσματα πολιτιστικής κληρονομιάς αναδεικνύονται και συντίθενται σε μία ενιαία αφήγηση, που προβάλει την ιστορία αιώνων της περιοχής και εντάσσει την πολιτιστική κληρονομιά ενεργά στην καθημερινότητα των κατοίκων, μετατρέποντας τον Λόφο Καστέλλι σε πυρήνα βιώσιμης ανάπτυξης για την πόλη των Χανίων.
  • Nowadays protection of cultural heritage is considered as the combination of actions to preserve and protect cultural assets with sustainable development. New principles and strategies proposed aim to preserve the archaeological, technical, social and economic values of the historical parts of the cities and their active inclusion in the economic, cultural and social life of the present. An effective Plan for the Protection and Promotion of Cultural Heritage, tangible and intangible, is part of a well-thought-out Urban Plan. The purpose of this master's thesis is to redefine the historical stratification of Kastelli Hill, based on the needs of the modern era, using urban planning as a tool for protecting and highlighting the cultural heritage. The literature review carried out highlights the relationship between culture and development, with the use of urban planning as the connecting element. After the analysis of urban planning and the tools used, they are applied to the study area, an assessment of the situation is carried out and a proposal is created. With the use of urban planning interventions in the area, the fragments of cultural heritage are highlighted and synthesized into a single narrative, which projects the centuries-old history of the area and integrates the cultural heritage actively into the everyday life of the inhabitants, making Kastelli Hill a core of sustainable development for Chania town.
 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές