Ο στρατιωτικός τουρισμός ως ειδική μορφή τουρισμού. Προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Military tourism as a special form of tourism. Growth prospects in Greece. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΑΛΛΑΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 112
 7. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. Special Forms of Tourism | Armed Forces | Μilitary Τourism
 9. Διοικήση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 10. 1
 11. 57
 12. 64
  • Το τουριστικό φαινόμενο αναπτύσσεται παγκοσμίως σύμφωνα κυρίως με τα πρότυπα του μαζικού και του ειδικού-εναλλακτικού τουρισμού. Ο μαζικός τουρισμός επικράτησε ως κυρίαρχη μορφή τουριστικής ανάπτυξης σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με την διάδοση του να είναι καθολική. Στο σύγχρονο κόσμο πλέον, η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών, οι τάσεις καθώς και οι διαμορφούμενες εξελίξεις που σχετίζονται με τις κρίσεις σε διάφορους κοινωνικοοικονομικούς τομείς δρομολογούν μία συνεχώς αυξανόμενη δυναμική στο πεδίο του ειδικού-εναλλακτικού τουρισμού. Η Ελλάδα αποτελεί μία χώρα με σημαντικές δυνατότητες και ευκαιρίες στον χώρο του τουρισμού γεγονός που οφείλεται στα εγγενή συγκριτικά πλεονεκτήματα του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της. Ο μαζικός τουρισμός γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη στην χώρα με το περίφημο Ελληνικό καλοκαίρι και τα κοσμοπολίτικα νησιά ν’αποτελούν διεθνές σήμα κατατεθέν ενώ ταυτόχρονα τα πλεονεκτήματα τοποθεσίας προσφέρονται και για ειδικές μορφές τουρισμού. Στον τομέα του πολιτισμού, οι παραδόσεις, η ανεξάντλητη ιστορία του τόπου μαζί με τα διατηρητέα μνημεία και τα ευρήματα του παρελθόντος, συνθέτουν ένα δυναμικό άυλων και υλικών πόρων που μπορεί να προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες, προσθετικές στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας και των τοπικών κοινωνιών μέσα από αντίστοιχες ειδικές μορφές τουρισμού. Ο στρατιωτικός τουρισμός αποτελεί μία νέα αμφιλεγόμενη μορφή τουρισμού η οποία τυγχάνει διαφορετικών προσεγγίσεων ενώ στην Ελλάδα η έννοια είναι σχεδόν άγνωστη και τα δεδομένα ελλιπή. Εντούτοις, η εν’λόγω μορφή τουρισμού θα μπορούσε ν’αξιοποιηθεί περαιτέρω στηριζόμενη στο πλούσιο παρελθόν της χώρας σε στρατιωτικό, πολεμικό επίπεδο με τα διαθέσιμα αξιοθέατα ανάλογης θεματολογίας όπως ιστορικές τοποθεσίες, μουσεία και μνημεία να εντοπίζονται σε όλη την επικράτεια. Παράλληλα, συγκεκριμένα στοιχεία και δραστηριότητες των σύγχρονων Ενόπλων Δυνάμεων εμφανίζονται ελκυστικά και μπορούν να συνεισφέρουν στην αντίστοιχη αναπτυξιακή κατεύθυνση. Μέσα στο ανωτέρω πλαίσιο, η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί στο Μέρος Α΄ εξετάζοντας την βιβλιογραφία, να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες σχετικά με το τουριστικό φαινόμενο, το τουριστικό προϊόν, την τουριστική αγορά, τα τουριστικά πρότυπα και τις ειδικές/εναλλακτικές μορφές τουρισμού ενώ στην συνέχεια στο Μέρος Β΄ προσεγγίζεται η περίπτωση του στρατιωτικού τουρισμού τόσο σε γενικό πλαίσιο όσο και ειδικότερα στην Ελλάδα. Στο Μέρος Γ΄ αξιοποιούνται εργαλεία της έρευνας μάρκετινγκ παράλληλα με την σύνθεση της αντλούμενης βιβλιογραφίας αναφορικά με την προβληματική της εργασίας με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για μία αρχική προσέγγιση του στρατιωτικού τουρισμού και των προοπτικών ανάπτυξης στην Ελλάδα μέσα από την διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων πιθανών ενδιαφερόμενων τουριστικών υποκειμένων. Ιδιαίτερα και λόγω της απουσίας ικανών στοιχείων από την εγχώρια βιβλιογραφία και τις βάσεις δεδομένων, προκρίθηκε η υιοθέτηση της μη τυχαίας δειγματοληψίας με την έρευνα να επικεντρώνεται στο ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων ως ένα τμήμα της αγοράς με πιθανό ενδιαφέρον για τον στρατιωτικό τουρισμό. Σύμφωνα και με τα αποτελέσματα, επιβεβαιώθηκαν στο μέτρο του δυνατού, τα στοιχεία των βιβλιογραφικών αναφορών αναφορικά με την σημασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, τον μαζικό τουρισμό στην Ελλάδα καθώς και τα προβλήματα στο εγχώριο τουριστικό προϊόν. Παράλληλα, το δείγμα αναγνώρισε τις δυνατότητες της χώρας στον εναλλακτικό τουρισμό επισημαίνοντας την αξία του πολιτιστικού πλούτου ως βάση για την ανάπτυξη ανάλογων ειδικών μορφών τουρισμού. Ειδικότερα για τον στρατιωτικό τουρισμό, οι ερωτώμενοι αξιολόγησαν θετικά το απόθεμα των διαθέσιμων πόρων και των δραστηριοτήτων που μπορεί να υποστηρίξει η Ελλάδα προτάσσοντας την πολιτιστική διάσταση της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού ενώ μέσα από τις απαντήσεις διαφάνηκε η επικριτική τους στάση αναφορικά με την απουσία συντονισμένων δράσεων από τους αρμόδιους για το εν’ θέματι αντικείμενο.
  • The tourist phenomenon develops worldwide mainly according to the standards of mass and special-alternative tourism. Mass tourism prevailed as a dominant form of tourist development in many countries, especially after the Second World War with its spread being universal. In the modern world now, the awareness of the necessity of adopting sustainable practices, the trends as well as the evolving developments related to the crises in various socio-economic sectors are launching an ever-increasing dynamic in the field of special-alternative tourism. Greece is a country with significant potential and opportunities in the field of tourism, a fact due to the inherent comparative advantages of its natural and cultural environment. Mass tourism is experiencing particular growth in the country with the famous Greek summer and the cosmopolitan islands being an international trademark, while at the same time the advantages of the location are also offered for special forms of tourism. In the field of culture, the traditions, the inexhaustible history of the Place together with the preserved monuments and the findings of the past, compose a potential of intangible and material resources that may offer additional possibilities, additive to the tourism development of the Country and local societies through respective special forms of tourism. Military tourism is a new controversial form of tourism which receives different approaches, while in Greece the concept is almost unknown and the data is incomplete. However, the said form of tourism could be further exploited based on the rich past of the Country at a military, war level with the available attractions of a similar theme such as historical sites, museums and monuments located throughout the territory. At the same time, specific elements and activities of the modern Armed Forces appear attractive and can contribute to the corresponding development direction. Within the above framework, this thesis attempts in Part A by examining the literature, to present the basic concepts regarding the tourist phenomenon, the tourist product, the tourist market, tourist standards and special/alternative forms of tourism, while subsequently in Part B, the case of military tourism is approached both in a general context and in Greece in particular. In Part C, tools of marketing research are used alongside the synthesis of the collected literature regarding the problematic of the work in order to draw conclusions for an initial approach to military tourism and development prospects in Greece through the investigation of the attitudes and perceptions of potential interested tourist subjects. Particularly and due to the absence of competent evidence from the domestic literature and databases, the adoption of non-random sampling was qualified with the research focusing on the uniformed personnel of the Armed Forces as a market segment with potential interest in military tourism. According to the results, the elements of the bibliographic reports regarding the importance of the natural and cultural environment, mass tourism in Greece as well as the problems in the domestic tourism product were confirmed as far as possible. At the same time, the sample recognized the potential of the Country in alternative tourism, highlighting the value of cultural wealth as a basis for the development of similar special forms of tourism. Specifically for military tourism, the respondents positively assessed the stock of available resources and activities that Greece can support by promoting the cultural dimension of this specific form of tourism, while their critical attitude regarding the absence of coordinated actions by the competent for the object in question.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές