Η Περιβαλλοντική Διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Πολιτικές Διαχείρισης και Προώθησης της Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης στον Ελληνικό Χώρο

The Environmental Dimension in the European Union and the Management and Promotion Policies of Sustainable Tourism Development in the Greek Area (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. Διονυσοπούλου, Παναγιώτα
 8. Δρ. Διονυσοπούλου, Παναγιώτα | Δρ. Κασιμάτη , Ευαγγελία
 9. Τουριστική βιομηχανία | Περιβαλλοντικές πολιτικές | Βιώσιμος τουρισμός | Τομέας φιλοξενίας | Προτιμήσεις πελατών | Πρωτοβουλίες αειφορίας
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 11. 2
 12. 68
 13. 47
  • Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη σχέση περιβάλλοντος και τουριστικής βιομηχανίας, εστιάζοντας στην ανάπτυξη βιώσιμων τουριστικών πρακτικών και στην εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών στην Ελλάδα. Η έρευνα διερευνά τις στάσεις και τις προτιμήσεις των επισκεπτών του ξενοδοχείου απέναντι σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και πρακτικές βιωσιμότητας στον τομέα της φιλοξενίας.

   Η μελέτη ξεκινά με τη διερεύνηση του ορισμού και της ιστορικής εξέλιξης του τουρισμού, επισημαίνοντας τους εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, πολιτιστικών, πολιτικών, θεσμικών, τεχνολογικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων. Αναλύει περαιτέρω τις επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στο περιβάλλον, εξετάζοντας τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές επιπτώσεις. Εξετάζεται το πλαίσιο διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στο Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών και στην περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία επισημαίνεται ως μια σημαντική πρωτοβουλία για την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

   Επιπλέον, διερευνάται η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη, περιλαμβάνοντας τον εννοιολογικό ορισμό του αειφόρου τουρισμού και την ευθυγράμμισή του με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Τα Παγκόσμια Κριτήρια Αειφόρου Τουρισμού (GSTC) και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) συζητούνται ως κατευθυντήρια πλαίσια για πρακτικές αειφόρου τουρισμού.

   Στη συνέχεια, η μελέτη εμβαθύνει στην περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα, συζητώντας τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη της διαμόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής και τους βασικούς οργανισμούς που εμπλέκονται στην τουριστική πολιτική. Διερευνώνται δράσεις για τη μετάβαση στην ανάπτυξη του πράσινου τουρισμού, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιώσιμη συμπεριφορά στον τουριστικό τομέα.

   Η ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη μελέτη περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων μέσω ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο καλύπτει διάφορες πτυχές, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών πληροφοριών των συμμετεχόντων, τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους σχετικά με περιβαλλοντικές πολιτικές και πρωτοβουλίες στα ξενοδοχεία, τη σημασία τέτοιων πρακτικών, την προθυμία πληρωμής για βιώσιμα καταλύματα, την εξοικείωση με τις περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και τις απόψεις για τη διαφάνεια και τις εταιρικές δεσμεύσεις για βιωσιμότητα.

   Τα ευρήματα του ερωτηματολογίου υποδεικνύουν θετικές στάσεις απέναντι στις περιβαλλοντικές πολιτικές και τις πρωτοβουλίες αειφορίας στον κλάδο της φιλοξενίας. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία τα ξενοδοχεία να εφαρμόζουν και να κοινοποιούν με διαφάνεια τις περιβαλλοντικές πρακτικές τους. Πολλοί συμμετέχοντες εξέτασαν περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες κατά την επιλογή ξενοδοχείων, δείχνοντας προθυμία να πληρώσουν περισσότερα για βιώσιμα καταλύματα και πιθανότητα να προτείνουν ξενοδοχεία με ισχυρές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

   Η μελέτη καταλήγει τονίζοντας τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της μείωσης των απορριμμάτων, της υπεύθυνης κατανάλωσης και άλλων βιώσιμων πρακτικών με βάση τις προτάσεις των συμμετεχόντων. Η έρευνα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τις προτιμήσεις και τις συμπεριφορές των πελατών που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα στον ξενοδοχειακό τομέα, συμβάλλοντας στην κατανόηση του ρόλου των περιβαλλοντικών πολιτικών στην προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

  • This study examines the link between the environment and the tourism industry, focusing on the development of sustainable tourism practices and the implementation of environmental policies in Greece. The research investigates the attitudes and preferences of hotel guests towards environmental initiatives and sustainability practices in the hospitality sector.

   The study begins by exploring the definition and historical development of tourism, highlighting the external environmental factors that influence the industry, including economic, cultural, political, institutional, technological, and environmental dimensions. It further analyzes the effects of tourism development on the environment, examining both positive and negative impacts.

   The international environmental policy framework is examined, with a particular focus on the United Nations Environment and the environmental policy of the European Union. The European Green Deal is highlighted as a significant initiative promoting environmental sustainability.

   Sustainable tourism development is explored, encompassing the conceptual definition of sustainable tourism and its alignment with the principles of sustainable development. The Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC) and the Sustainable Development Goals (SDGs) are discussed as guiding frameworks for sustainable tourism practices.

   The study then delves into environmental policy in Greece, discussing the long-term evolution of environmental policy formulation and the key organizations involved in tourism policy. Actions for transitioning to green tourism development are explored, emphasizing social, economic, cultural, and environmental sustainability, digital transformation, and sustainable behavior in the tourism sector.

   The research methodology employed in this study involves data collection through a questionnaire. The questionnaire covers various aspects, including participants' demographic information, their observations and opinions regarding environmental policies and initiatives in hotels, the importance of such practices, willingness to pay for sustainable accommodations, familiarity with environmental certifications, and opinions on transparency and corporate commitments to sustainability.

   The findings of the questionnaire indicate positive attitudes towards environmental policies and sustainability initiatives in the hospitality industry. Participants expressed a desire for hotels to transparently implement and communicate their environmental practices. Many participants considered environmental initiatives when selecting hotels, showing a willingness to pay more for sustainable accommodations and a likelihood to recommend hotels with strong environmental commitments.

   The study concludes by highlighting the importance of renewable energy sources, waste reduction, responsible consumption, and other sustainable practices based on participants' suggestions. The research provides valuable insights into customer preferences and behaviors related to sustainability in the hotel sector, contributing to the understanding of the role of environmental policies in promoting sustainable tourism development.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές