Θρησκευτικός τουρισμός. Η περίπτωση των Μετεώρων.

Religious tourism. The case of Meteora. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΖΩΗ ΑΝΔΡΙΤΣΙΟΥ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. ΒΑΓΙΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΒΑΓΙΟΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
 9. θρησκευτικός τουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός, τουριστικά μεγέθη, θρησκευτικός προορισμός
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΔΤΕ)/ ΠΣΔΤΕ
 11. 1
 12. 44
 13. 4
  • Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί η σημασία του θρησκευτικού τουρισμού, ως ειδική μορφή τουρισμού, και να αναδειχθεί η συμβολή του στις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριμένα, έχει επιλεγεί η μοναστική κοινότητα των Μετεώρων και η ευρύτερη περιοχή με σκοπό να αναδειχθεί ο ρόλος των Ιερών μονών στην προσέλκυση επισκεπτών στον δήμο Καλαμπάκας καθώς και το είδος των επισκεπτών αλλά και οι λόγοι που μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο άφιξης στην περιοχή. Η εργασία αποτελείται από πέντε μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά των μορφών τουρισμού και ειδικότερα σε εκείνα του θρησκευτικού τουρισμού. Μελετάται η εξέλιξη του θρησκευτικού τουρισμού σε παγκόσμια κλίμακα και γίνεται αναφορά στους διεθνείς τόπους ανάπτυξης θρησκευτικού τουρισμού διαχρονικά. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας εξετάζονται ο εναλλακτικός τουρισμός στην Ελλάδα, διαχρονικά, τα χαρακτηριστικά του Θρησκευτικού Τουρισμού και οι κύριοι τόποι ανάπτυξής του στην Ελλάδα. Στο τρίτο μέρος γίνεται η ανάλυση της μεθοδολογίας της έρευνας με παράθεση των ερωτημάτων που τέθηκαν, των δημογραφικών δεδομένων και τουριστικών στοιχείων και των στοιχείων της πρωτογενούς έρευνας, ερωτηματολόγια σε κατάλληλο δείγμα. Στο τέταρτο μέρος της εργασίας αυτής παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Ειδικότερα αναφέρονται συγκεκριμένα γεωγραφικά δεδομένα και τουριστικά μεγέθη στα Μετέωρα και ακολούθως αναλύονται τα αποτελέσματα της παρούσας πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε για την συγκεκριμένη εργασία. Τέλος, στο πέμπτο μέρος της εργασίας γίνεται λόγος για τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα και την συνολική εργασία και διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις με βάση όσα συνήχθησαν από όλα τα παραπάνω. Η παρούσα διπλωματική μελέτη βασίστηκε τόσο σε βιβλιογραφικές πηγές όσο και σε έρευνα που διενεργήθηκε με χρήση ερωτηματολογίων.
  • In this thesis, an attempt is made to investigate the importance of religious tourism, as a special form of tourism, and to highlight its contribution to local societies. Specifically, the monastic community of Meteora and the wider area have been selected in order to highlight the role of the Holy monasteries in attracting visitors to the municipality of Kalambakas as well as the type of visitors and the reasons that can be a motivation for arriving in the area. The work consists of five parts. In the first part, reference is made to the characteristics of the forms of tourism and in particular to those of religious tourism. The evolution of religious tourism on a global scale is studied and reference is made to the international places of development of religious tourism over time. In the second part of the paper, alternative tourism in Greece is examined, over time, the characteristics of Religious Tourism and the main places of its development in Greece. In the third part, the analysis of the research methodology is carried out by quoting the questions asked, the demographic data and tourist data and the data of the primary research, questionnaires in an appropriate sample. The results of the research are presented in the fourth part of this work. In particular, specific geographical data and tourism figures in Meteora are mentioned and then the results of the present primary research that took place for this specific work are analyzed. Finally, in the fifth part of the paper, the conclusions obtained from the research and the overall work are discussed and specific proposals are formulated based on what was concluded from all of the above. The present diplomatic study was based on both bibliographic sources and research carried out using questionnaires.
 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές