Χρήση τεχνολογίας blockchain για ασφαλή διαχείριση ιατρικών δεδομένων

Blockchain in digital healthcare management : the case of medical records sharing (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΑΚΗ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 95
 7. ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 8. ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 9. blockchain, Ethereum, dApp, IPFS, διαμοιρασμός αρχείων, ιατρικά δεδομένα
 10. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
 11. 23
 12. 1
 13. 22
  • Στην παρούσα διπλωματική γίνεται ανάλυση της επαναστατικής τεχνολογίας του Blockchain. Ο τομέας της υγείας έχει αρχίσει ήδη και επωφελείται από την πρωτοποριακή αυτή τεχνολογία. Ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα χρειάζονται να μένουν αμετάβλητα, αναλλοίωτα αλλά και άμεσα διαθέσιμα όταν αυτό απαιτείται. Στην εργασία αυτή θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί ένα σύστημα διαμοιρασμού ιατρικών αρχείων ασθενών.
   Ειδικότερα, στα πλαίσια της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας θα αναπτυχθεί ένα σύστημα διαμοιρασμού, ασφαλής κρυπτογράφησης και μεταφοράς ανταλλαγής ιατρικών δεδομένων πάνω σε blockchain δίκτυο χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως αυτές του Thirdweb και IPFS.

  • In the present thesis, an analysis is conducted on the revolutionary technology of Blockchain. The healthcare sector has already begun and is benefiting from this innovative technology. Sensitive medical data needs to remain immutable, unchanged, and readily available when required. In this work, a system for sharing patient medical records will be designed and developed.

   Specifically, within the scope of this particular thesis, a system for sharing, secure encryption, and transfer of medical data will be developed on blockchain network using technologies such as Thirdweb and IPFS.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές