«Διερεύνηση δυνατοτήτων και ευκαιριών ανάπτυξης Ιαματικού Τουρισμού στην Θεσσαλία: Η περίπτωση των Λουτρών Σμοκόβου»

«Investigation of possibilities and opportunities for the development of Spa Tourism in Thessaly: The case of the Smokovo Baths» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 161
 7. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ
 8. Γιαννούκου, Ιωάννα | Ζαγκότση, Σμαράγδα
 9. Ιαματικός Τουρισμός | Θεραπευτικός Τουρισμός | Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού | Σμόκοβο | Θεσσαλία
 10. Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
 11. 2
 12. 41
 13. 31
 14. Περιλαμβάνει Εικόνες, Σχήματα, Διαγράμματα, Πίνακες
 15. Βελισσαρίου, Ε. (2000). Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τόμος Δ, Μάνατζμεντ Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού. Πάτρα: Ομάδα εκτέλεσης έργου ΕΑΠ/1997-2000
  • Στην Ελλάδα, στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας, στον Νομό Καρδίτσας, κοντά στο χωριό Λουτροπηγή (ή Σμόκοβο) βρίσκονται τα Ιαματικά Λουτρά Σμοκόβου. Οι θεραπευτικές ιδιότητες των θερμών αλκαλικών θειοπηγών στο Σμόκοβο ήταν γνωστές από την αρχαιότητα και αναγνωρίστηκαν από την επιστημονική κοινότητα από τις αρχές του 19ου αιώνα. Θεωρούνται από τις καλύτερες ιαματικές πηγές της Ελλάδας και από τις λίγες στην Ευρώπη που διακρίνονται και για τη θεραπεία παθήσεων του αναπνευστικού. Τα Λουτρά Σμοκόβου αναπτύχθηκαν μέσα σε ένα θεραπευτικό φυσικό τοπίο, ως Πολυλειτουργικό Συγκρότημα Θεραπευτικού Τουρισμού στις αρχές του 19ου αιώνα (παράλληλα με τις ιστορικές λουτροπόλεις στην Αιδηψό, στο Λουτράκι Κορινθίας καθώς και τα Λουτρά Πόζαρ) και υποδέχονταν ασθενείς και τουρίστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι οργανωμένες εγκαταστάσεις ( που περιλάμβαναν το υδροθεραπευτήριο, τα ξενοδοχεία και την Πλατεία των Λουτρών με τα καταστήματα) λειτουργούν αυτόνομα και ανεξάρτητα από το χωριό Σμόκοβο και μέσα σε αυτές αναπτύσσεται αποκλειστικά ο ιαματικός τουρισμός. Το 1956 οι εγκαταστάσεις εμπλουτίστηκαν με ένα νέο σύγχρονο εισπνεοθεραπευτήριο.

   Στις ημέρες μας τα Λουτρά Σμοκόβου αποτελούν έναν αναγνωρισμένο Ιαματικό Φυσικό Πόρο, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και ακολουθούν τη νέα τάση για ιαματικό τουρισμό ευεξίας. Σε αυτό το πλαίσιο διερευνήσαμε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες ανάπτυξης ιαματικού τουρισμού στην Θεσσαλία, σε συνδυασμό με άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Το ερευνητικό μας ερώτημα είναι εάν τα Λουτρά Σμοκόβου είναι ένα βιώσιμο τουριστικό προϊόν, και ειδικότερα αν έχουν ανάπτυξη και συχνή επισκεψιμότητα, αν γίνεται αποτελεσματική προώθηση τους κι αν τελικά σήμερα είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με άλλους ιαματικούς προορισμούς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα Λουτρά Σμοκόβου χρειάζονται να ακολουθήσουν το θεσμικό πλαίσιο, ώστε να αντλήσουν χρηματοδοτήσεις, απαραίτητες για μια ριζική ανακαίνιση και κατάλληλη προώθηση, ώστε να αποκτήσουν ξανά την αίγλη και την επισκεψιμότητα του παρελθόντος καθώς και μια καλή θέση στον ιαματικό χάρτη της Θεσσαλίας, της Ελλάδας και της Ευρώπης. 

   Λέξεις – Κλειδιά

   Ιαματικός Τουρισμός, Θεραπευτικός Τουρισμός, Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Σμόκοβο, Θεσσαλία

  • In Greece, in the Region of Thessaly, in the Prefecture of Karditsa, near the village of Loutropigi (or Smokovo), there are located the Smokovo Thermal Baths. The therapeutic properties of the hot alkaline sulfur springs in Smokovo were known since ancient times and were recognized by the scientific community from the beginning of the 19th century. They are considered to be among the best thermal springs in Greece and among the few in Europe that are also distinguished for the treatment of respiratory diseases. Smokovo Baths were developed in a healing natural landscape, as a Multifunctional Complex of Therapeutic Tourism at the beginning of the 19th century (alongside the historical spa towns in Edipsos, Loutraki Corinthia as well as the Pozar Baths) and welcomed patients and tourists from Greece and abroad.  The organized facilities (which included the hydrotherapy center, the hotels and the Baths Square with the shops) operate autonomously and independently from the village of Smokovo and within them exclusively thermal spa tourism develops. In 1956 the facilities were enriched with a new modern respiratory therapy clinic.

   Nowadays, the Smokovo Baths are official recognized as Curative Natural Resource according to the current institutional framework and follow the new trend for wellness spa tourism. In this context, we investigated the possibilities and opportunities for the development of thermal spa tourism in Thessaly, in combination with other alternative forms of tourism. Our research question is if the Smokovo Baths are a sustainable tourist product, and in particular if they have growth and frequent visitors, if they are effectively promoted and if they are ultimately competitive with other thermal spa destinations. The results showed that the Baths of Smokovo need to follow the institutional framework, in order to obtain financing, necessary for a radical renovation and proper promotion, in order to regain the glamour and the visitation of the past as well as a good position on the thermal spa map of Thessaly, of Greece and Europe.

   Keywords

   Thermal Spa Tourism, Therapeutic Tourism, Alternative Forms of Tourism, Smokovo, Thessaly

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές