Επιπτώσεις των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων στις αλλαγές των χρήσεων γης, με τη διακοπή λειτουργίας των εργοστασίων της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία

Effects of socio-economic factors on land use changes, with the shutdown of PPC plants in Western Macedonia (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 151
 7. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ
 8. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 9. Οικονομικά, Ιστορικά, Κοινωνικά, Πολιτικά, θέματα του περιβάλλοντος
 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων/ ΠΣΧ50 Αειφορία – Περιβαλλοντική Αξιολόγηση
 11. 1
 12. 20
 13. 45
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα, Παράρτημα
  • Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η διερεύνηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της διακοπής λειτουργίας των εργοστασίων της ΔΕΗ, στην περιοχή της δυτικής Μακεδονίας, καθώς και η αξιολόγηση των επιπτώσεων της αλλαγής χρήσεων γης, στους κατοίκους της περιοχής. Ορισμένα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της ΔΕ είναι ο σαφής καθορισμός των συνεπειών στην οικονομία,  των πολιτικών επιπτώσεων όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και τρόποι περιορισμού του χάσματος, που πρόκειται να υπάρξει από την απολιγνιτοποίηση της περιοχής. Για τη συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας αρχικά, γίνεται μία ανάλυση της περιοχής μελέτης, της διαδικασίας απολιγνιτοποίησης, των νόμων και διατάξεων που θα πρέπει να διασφαλιστούν για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Κατόπιν, θα συνταχθούν ερωτηματολόγια, με ερωτήσεις οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής φύσεως, τα οποία θα διανεμηθούν, σε κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα σε κατοίκους της Φλώρινας, του Αμυνταίου και της Πτολεμαΐδας. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από τα ερωτηματολόγια θα αναλυθούν με τα προγράμματα EXCEL και SPSS. Η ανάλυση θα γίνει με μεθόδους περιγραφικής στατιστικής και πολυμεταβλητές μεθόδους. Συμπληρωματικά, θα αναλυθούν οι τρόποι με τους οποίους θα γίνει η μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο και θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα παραδείγματα περιοχών που έχουν ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία αλλαγής χρήσεων γης.

  • The purpose of this dissertation is to investigate the socio-economic effects of the shutdown of the PPC plants in the region of Western Macedonia, as well as the evaluation of the effects of land uses’ changes on the residents of the area. Some of the expected results of this thesis are the determination of the economic consequences, the political implications in terms of local self-government and ways to reduce the gap, which is going to exist from the de-lignification of the region. For the writing of this thesis, firstly, an analysis is made of the study area, the de-lignitization process, the laws and regulations that should be ensured for the transition to green energy. Afterwards, questionnaires will be drawn up, with questions of an economic, social and political nature, which will be distributed to residents of Western Macedonia, specifically to residents of cities of Florina, Amyntaio, Kozani and Ptolemaida. The data collected from the questionnaires will be analyzed with EXCEL and SPSS programs. The analysis will be done with descriptive statistics and multivariate methods. Additionally, the ways in which the transition to the post-lignite period will be made, will be analyzed and specific examples of areas that have already started the process of land use change will be presented.

 15. Hellenic Open University
 16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.