Διαδικασίες και έλεγχοι τήρησης κανονισμών υγείας και ασφάλειας έργων ΑΠΕ από μικρές τεχνικές εταιρείες

Procedures and Compliance Checks for Health and Safety Regulations in RES Projects by Small Technical Companies (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 115
 7. ΒΑΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΒΑΤΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
 9. διαδικασίες | ΕΛΕΓΧΟΙ | Kανονισμοί | ΥΓΕΙΑ | ΑΣΦΑΛΕΙΑ | ΑΠΕ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ | ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 10. ΔΧΤ/ΜΔΕ
 11. 2
 12. 80
 13. 40
  • Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην ανάλυση των διαδικασιών και των ελέγχων για την τήρηση των κανονισμών υγείας και ασφάλειας σε έργα ΑΠΕ από μικρές τεχνικές εταιρείες. Η μελέτη περιλαμβάνει έξι κεφάλαια, τα οποία παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών σχετικά με την εισαγωγή, το θεωρητικό πλαίσιο, τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, την ανάλυση πλεονεκτημάτων και προκλήσεων, καθώς και μια μελέτη περίπτωσης.

   Αρχικά, στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται οι εισαγωγικές πληροφορίες για το πρόβλημα της τήρησης κανονισμών υγείας και ασφάλειας σε έργα ΑΠΕ από μικρές τεχνικές εταιρείες, καθώς και ο σκοπός και η σημασία της έρευνας. Το κεφάλαιο 2 παρέχει ένα θεωρητικό πλαίσιο, περιλαμβάνοντας ανασκόπηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των κανονισμών υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, και τη σημασία της τήρησης των κανόνων αυτών σε έργα ΑΠΕ, αναλύοντας τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις για τις μικρές τεχνικές εταιρείες.

   Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση, εξετάζοντας πρακτικές και παραδείγματα έργων ΑΠΕ, καθώς και τα εργαλεία και οι μέθοδοι για τον έλεγχο τήρησης κανονισμών υγείας και ασφάλειας. Στο κεφάλαιο 4 γίνεται ανάλυση των πλεονεκτημάτων, των εμποδίων και των προκλήσεων στην τήρηση κανονισμών υγείας και ασφάλειας σε έργα ΑΠΕ, παρουσιάζοντας πρακτικές και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές τεχνικές εταιρείες.

   Το κεφάλαιο 5 περιλαμβάνει μια μελέτη περίπτωσης για την αξιολόγηση των διαδικασιών και των ελέγχων που χρησιμοποιεί η Τεχνική Εταιρεία για την τήρηση των κανονισμών υγείας και ασφάλειας στο φωτοβολταϊκό πάρκο της στη Θεσσαλία. Αναλύονται οι πολιτικές ασφάλειας και υγείας που εφαρμόζονται από την εταιρεία και εξετάζεται η συμμόρφωσή της προς αυτές. Επίσης, παρουσιάζονται οι διαδικασίες και οι έλεγχοι υγείας και ασφάλειας που εφαρμόζονται στο φωτοβολταϊκό πάρκο, με σκοπό την αποτελεσματική τήρηση των κανονισμών και την προστασία των εργαζομένων και των επισκεπτών.

   Τέλος, στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας, όπου συνοψίζονται τα ευρήματα και τα αποτελέσματα της μελέτης. Επιπλέον, αναγνωρίζονται οι περιορισμοί της έρευνας και προτείνονται μελλοντικές προοπτικές και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν αξιόπιστες πηγές πληροφοριών, όπως επιστημονικά άρθρα, βιβλία και αναφορές από οργανισμούς και αρχές που ασχολούνται με την υγεία και την ασφάλεια στα έργα ΑΠΕ.

  • The present study focuses on the analysis of processes and controls for ensuring compliance with health and safety regulations in RES projects by small technical companies. The research consists of six chapters, which provide a wide range of information regarding the introduction, theoretical framework, literature review, analysis of advantages and challenges, as well as a case study.


   Chapter 1 presents introductory information about the problem of complying with health and safety regulations in RES projects by small technical companies, along with the purpose and significance of the research. Chapter 2 provides a theoretical framework, including a review of renewable energy sources, health and safety regulations in the workplace, and the importance of adhering to these rules in RES projects, analyzing the advantages and challenges for small technical companies.


   Chapter 3 presents a literature review, examining practices and examples of RES projects, as well as tools and methods for ensuring compliance with health and safety regulations. Chapter 4 analyzes the advantages, barriers, and challenges in complying with health and safety regulations in RES projects, presenting practices and problems faced by small technical companies.


   Chapter 5 includes a case study that evaluates the processes and controls used by Τεχνική Εταιρεία to ensure compliance with health and safety regulations in their photovoltaic parks in Thessaly. It examines the safety and health policies implemented by the company and assesses its compliance with these policies. Additionally, it presents the procedures and health and safety controls applied in the photovoltaic parks to effectively adhere to the regulations and protect workers and visitors.


   Finally, Chapter 6 presents the conclusions of the research, summarizing the findings and results of the study. It also acknowledges the limitations of the research and provides future prospects and recommendations for further research. The study relies on reliable sources of information, such as scientific articles, books, and reports from organizations and authorities involved in health and safety in RES projects.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές