Η ταύτιση της οργανωσιακής κουλτούρας με την κουλτούρα των εργαζομένων: Επιπτώσεις στα εργασιακά αποτελέσματα εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Person-Organization fit: Consequences in employee outcomes in the hotel industry (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 87
 7. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΜΠΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ
 9. εργασιακές αξίες | οργανωσιακή κουλτούρα | ταύτιση κουλτούρας εργαζομένου-οργανισμού | εργασιακή ικανοποίηση | εργασιακή απόδοση | οργανωσιακή δέσμευση | προθυμία αποχώρησης
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων // ΔΤΕ60
 11. 1
 12. 4
 13. 106
 14. Περιλαμβάνει πίνακες και σχήματα
 15. Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων / ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
  • Έχει παρατηρηθεί συχνά ότι οι εργαζόμενοι των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων δεν είναι ευχαριστημένοι από την εργασία τους και δεν αποδίδουν στο μέγιστο βαθμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι αφοσιωμένοι στην επιχείρηση και τα ξενοδοχεία σημειώνουν συχνή εναλλαγή προσωπικού. Αυτό είναι ένα ζήτημα που χρήζει ιδιαίτερης μελέτης και η Διοίκηση Ανθρώπινου δυναμικού οφείλει να εμβαθύνει και να αναζητήσει τις βαθύτερες αιτίες, έτσι ώστε να ανατραπεί η κατάσταση. Επομένως, η παρούσα εργασία έρχεται να διερευνήσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Αρχικά, εστιάζει στην ατομική κουλτούρα των εργαζομένων μέσα από την ηθική ταυτότητα τους, τις εργασιακές αξίες τους και την εργασιακή συμπεριφορά τους. Στη συνέχεια, αναλύεται η έννοια, οι μορφές και τα χαρακτηριστικά της οργανωσιακής κουλτούρας. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην αξία της οργανωσιακής κουλτούρας και στους παράγοντες επιρροής της.

   Η υφιστάμενη μελέτη εστιάζει στην ανάλυση της ταύτισης ή μη ανάμεσα στην ατομική κουλτούρα του εργαζομένου και στην οργανωσιακή κουλτούρα του ξενοδοχειακού ομίλου κατηγορίας 5 αστέρων και τι επιπτώσεις επιφέρει αυτή η ταύτιση ή μη στα εργασιακά αποτελέσματα των εργαζομένων. Επιλέχθηκαν συγκεκριμένα εργασιακά αποτελέσματα στην παρούσα έρευνα, και συγκεκριμένα η εργασιακή ικανοποίηση, η εργασιακή απόδοση, η οργανωσιακή δέσμευση και η προθυμία αποχώρησης των εργαζομένων. Πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα μέσω εις βάθος συνεντεύξεων που απευθύνθηκαν στους εργαζομένους του ξενοδοχειακού ομίλου κατηγορίας 5 αστέρων. Μέσω της έρευνας διερευνήθηκαν οι ατομικές αξίες των εργαζομένων και αν ικανοποιούνται από τον οργανισμό, η εικόνα της πραγματικής και της προτιμητέας οργανωσιακής κουλτούρας από την πλευρά των εργαζομένων, και αν υπάρχει ταύτιση ανάμεσα στην κουλτούρα ατόμου και οργανισμού, και τι επιπτώσεις επιφέρει στα εργασιακά αποτελέσματα.

  • It has often been observed that employees of hotel businesses are not satisfied with their work and do not perform to the maximum extent. This leads to employee disengagement and high turnover rate. This issue calls for a comprehensive study by Human Resources Management to delve into the underlying causes and seek ways to reverse the situation. This research aims to investigate this specific problem. Initially, it focuses on the individual culture of employees, exploring their ethical identity, work values, and work behavior. Additionally, it analyzes the concept, forms, and characteristics of organizational culture. Furthermore, it highlights the value of organizational culture and its influencing factors.

   The current study emphasizes the analysis of the fit between employees' individual culture and the organizational culture of a five-star hotel group and its impact on employees' work outcomes. Specific work outcomes examined in this research include job satisfaction, work performance, organizational commitment, and turnover intention. Qualitative research was conducted through in-depth interviews with employees of the five-star hotel group. The research aimed to explore employees' individual values, their satisfaction with the organization, the perception of the actual and preferred organizational culture from employees' perspective, and whether there is alignment between individual and organizational culture. Additionally, the study investigates the consequences of this alignment on work outcomes.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές