Εκτίμηση εργασιακού κινδύνου (σε κατασκευές, εργοτάξια, βιομηχανικούς χώρους)

Risk assesment and safety in construction projects (in constructions, construction sites, industrial sites) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΑΝΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 73
 7. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
 8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΝΤΟΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
 9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ | επαγγελματικός κίνδυνος | Εργοτάξιο | χώροι εργασίας | ΥΓΕΙΑ
 10. Εκτίμηση εργασιακού κινδύνου (σε κατασκευές, εργοτάξια, βιομηχανικούς χώρους)
 11. 30
 12. 15
 13. Περιλαμβάνει Εικόνες
 14. Νομοθεσία και ασφάλεια τεχνικών έργων-Ασφάλεια εκτέλεσης έργων-Τόμος Β / Σαϊνη, Κ. & Σουφλής, Ι.
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την εκτίμηση του εργασιακού κινδύνου, εστιάζοντας στον χώρο των κατασκευών, σε εργοτάξια, καθώς και σε βιομηχανικούς χώρους. Ειδικότερα, αναλύονται διεξοδικά οι επαγγελματικοί κίνδυνοι, καθώς και οι έννοιες της ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας. Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στην ασφάλεια και υγεία στους τομείς της βιομηχανίας και των εργοταξίων, ενώ αναλύονται και τα σχετικά μέτρα που ελήφθησαν στα πλαίσια διαχείρισης της πανδημίας Covid-19.

               Από την παρούσα εργασία διαπιστώθηκε η σπουδαιότητα της ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας και ιδίως σε χώρους υψηλότερης επικινδυνότητας, όπως είναι οι βιομηχανίες και τα εργοτάξια. Είναι αναγκαίο να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, τα οποία διαφοροποιούνται μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών επιχειρήσεων, ενώ κρίσιμος θεωρείται και ο ρόλος των ίδιων των εργαζομένων, οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τους κινδύνους που απορρέουν στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους, αλλά και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας τους. Εξέχοντα ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή διαδραματίζει και η νομοθεσία, η οποία προβλέπει τα σχετικά μέτρα, καθώς και τις αναγκαίες προδιαγραφές για τη διαμόρφωση και λειτουργία των χώρων εργασίας.

               Όσον αφορά τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην παρούσα Διπλωματική Εργασία, πρόκειται για εκτενή βιβλιογραφική αναζήτηση, η οποία πραγματοποιείται σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς και άλλα συγγράμματα τα οποία αναφέρονται στο θέμα που εξετάζονται. Ακόμη, χρησιμοποιείται σχετικό υλικό από μελέτες που αφορούν την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων εστιάζοντας στους εργοταξιακούς χώρους, καθώς και στους χώρους της βιομηχανίας. Τέλος, χρησιμοποιείται και υλικό από το διαδίκτυο, έτσι ώστε η προσέγγιση να είναι όσο το δυνατόν επικαιροποιημένο, με το υλικό αυτό να αφορά κατά κύριο λόγο την νομοθεσία.

  • The purpose of this Master Thesis is to examine occupational risk assessment, focusing on the construction industry, construction sites and industrial sites. In particular, occupational hazards, as well as the concepts of safety and health in workplaces are thoroughly analysed. Particular reference is made to safety and health in the industrial and construction site sectors, and the relevant measures taken in the context of the management of the Covid-19 pandemic are also analysed.

               The importance of safety and health in workplaces, especially in higher risk areas such as industries and construction sites, has been established from this paper. It is necessary to comply with all the safety and health measures provided for, which vary between different categories of businesses, and the role of the workers themselves is also considered crucial, who must be informed of the risks arising in the course of their duties and take appropriate protective measures. Legislation also plays a key role in this respect, providing for the relevant measures and the necessary specifications for the design and operation of workplaces.

               With regard to the methodology used in this thesis, this is an extensive literature search, which is carried out in scientific journals and other writings that refer to the subject under consideration. Furthermore, relevant material from studies concerning the safety and health of workers is used, focusing on construction sites, as well as industrial sites. Finally, material from the internet is also used, so that the approach is as up-to-date as possible, with this material primarily relating to legislation.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές