Η επίδραση του ιού Covid-19 στο τραπεζικό σύστημα και πως αυτή διαμόρφωσε τη νέα πραγματικότητα στις σχέσεις μεταξύ τραπεζών-πελατών

The effect of the Covid-19 virus on the banking system and how it shaped the new reality in bank-customer relations (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 81
 7. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
 8. Tραπεζικό σύστημα | πανδημία covid-19 | Εναλλακτικά δίκτυα | Αλλαγές στα συστήματα
 9. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ / ΤΡΑΔΕ
 10. 10
 11. 0
 12. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Διαγράμματα
  • Η παρούσα εργασία ασχολείται με την επίδραση του ιού covid-19 στο τραπεζικό σύστημα και πώς αυτή η διαμόρφωσε τη νέα πραγματικότητα στις σχέσεις μεταξύ τραπεζών - πελατών. Αρχικά γίνεται παρουσίαση των αλλαγών και των οικονομικών συνεπειών που έφερε η πανδημία covid-19 στην παγκόσμια οικονομία και πώς επηρέασε επιμέρους κατηγορίες. Στη συνέχεια, αναφέρουμε τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να προστατεύσει τους πολίτες τόσο από υγειονομικής όσο και από οικονομικής πλευράς. Το κεντρικό θέμα της εργασίας είναι τα μέτρα που έλαβαν οι ελληνικές τράπεζες και οι αλλαγές που επήλθαν στα συστήματα και στα καταστήματά τους, προκειμένου να συνεχίσει την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών. Περιγράφονται τα εναλλακτικά δίκτυα που προσφέρουν οι τράπεζες και επικεντρωνόμαστε στο ίντερνετ banking και στις κάρτες. Στο τέλος, πραγματοποιείται μια έρευνα, με σκοπό τη διερεύνηση των αλλαγών που επήλθαν μετά την πανδημία covid-19, σε σχέση με τη χρήση των εναλλακτικών δικτύων και το βαθμό ικανοποίησής των πελατών τους από αυτά.
  • This paper deals with the effect of the Covid-19 virus on the banking system and how it shaped the new reality in bank-customer relations. First, there is a presentation of the changes and economic consequences that the covid-19 pandemic brought to the global economy and how it affected individual categories. Then we mention the measures taken by the Greek government in order to protect the citizens both from a health and financial point of view. The central theme of this paper is the measures taken by the Greek banks and the changes made to their systems and branches in order to continue to provide uninterrupted customer’s service. The alternative networks offered by the banks are described and we focus on internet banking and cards. At the end, a survey is carried out in order to investigate the changes that occurred after the covid-19 pandemic in relation to the use of alternative networks and the degree of satisfaction of their customers with them.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές