Σχεδιασμός κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 2 και 8 - Επιρροή τυπολογίας δομικού συστήματος.

Design of reinforced concrete structure according to Eurocodes 2 and 8 - Effect of structural system's typology. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΠΑΝΟΥ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 246
 7. Φαββατά, Μαρία
 8. Φαββατά, Μαρία | Σκαλωμένος, Κωνσταντίνος
 9. Δομικό σύστημα | οπλισμένο σκυρόδεμα | τοιχωματικό | πλαισιωτό | Ευρωκώδικες | Scada Pro
 10. Τεχνική της Κατασκευής/ΔΧΤ51
 11. 2
 12. 11
 13. 8
 14. Περιλαμβάνει: Εικόνες, Σχήματα, Πίνακες, Διαγράμματα.
  • Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία διερευνά την επιρροή της τυπολογίας του δομικού συστήματος στην διαστασιολόγηση των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα έναντι σεισμικών δράσεων, τροποποιώντας κάθε φορά την αναλογία των τοιχωμάτων προς την συνολική επιφάνεια του ορόφου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού μελετήθηκαν πέντε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα με διαφορετικά ποσοστά τοιχωμάτων τα οποία και διαστασιολογήθηκαν σύμφωνα με τις βασικές αρχές και τις διατάξεις των Ευρωκωδίκων.
   Τα δομικά συστήματα που εξετάζονται στην παρούσα εργασία είναι α) αμιγώς πλαισιωτοί, β) πλάστιμα τοιχωματικά (με διαφορετικές διατομές τοιχωμάτων τόσο στην περίμετρο των κτιρίων όσο και συμμετρικά διατεταγμένα σε όλη την επιφάνεια ορόφου) και γ) τοιχωματικοί φορείς με πυρήνα μορφής Π. Κάθε φορέας εξετάζεται για ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ και για κατηγορία πλαστιμότητας μέση και υψηλή.
   Για τη δυναμική φασματική ανάλυση των κατασκευών χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Scada Pro 20 SE. Λαμβάνοντας τα αποτελέσματα των αναλύσεων και την τελική διαστασιολόγηση των δομικών μελών για κάθε περίπτωση κτιρίου, πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ των φορέων και εξήχθησαν συμπεράσματα ως προς την επιρροή του τύπου δομικού συστήματος στην κατανομή των σεισμικών δράσεων και την τελική διαστασιολόγηση των δομικών μελών.
   Οι συγκρίσεις των αποτελεσμάτων έδειξαν ότι ο πλαισιωτός φορέας παρουσιάζει τις μεγαλύτερες μετακινήσεις σε σύγκριση με τους εξεταζόμενους τοιχωματικούς φορείς αλλά αποτελεί την οικονομικότερη λύση κρίνοντας από τις τελικές ποσότητες υλικών που απαιτούνται κατά τη διαστασιολόγηση. Τέλος, ανάμεσα στους εξεταζόμενους τοιχωματικούς φορείς, το κτίριο με τοιχώματα στην περίμετρο του και πυρήνα στο κέντρο του, περιορίζει σε σημαντικό βαθμό τις μετακινήσεις του κτιρίου.

  • This master’s thesis investigates the effect of the structural system’s typology on the design of a reinforced concrete structure against seismic actions, each time by modifying the ratio of shear wall area to floor area. To achieve this goal, five reinforced concrete buildings with different percentages of shear walls were studied and according to the basic principles and rules of the Eurocodes. All buildings were examined for seismic zone II and for both medium and high ductility class.
   The structural systems examined in this work are a) bare frame model b) shear-wall model (with different cross-sections of shear walls both at the perimeter of the buildings and symmetrically arranged throughout the floor area) and c) shear-wall system with a Π-shaped core. Each building considered for seismic risk zone II and for medium and high ductility category.
   Scada Pro 20 SE software was used for the dynamic spectrum analysis of the structures. Taking the results of the analyzes and the final dimensioning of the structural members for each building case, a comparison was made between the buildings and conclusions were drawn regarding the influence of the type of structural system on the distribution of seismic actions and the final dimensioning of the structural members.
   The comparisons of the results showed that the bare frame model presents the largest movements compared to the examined shear-wall models but is the most economical solution judging from the final quantities of materials required during dimensioning. Finally, among the examined shear-wall models, the building with walls on its perimeter and with a a Π-shaped core at its center, significantly limits the movements of the building.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές