Ακουστικός σχεδιασμός αίθουσας ελέγχου με πρόβλεψη υποστήριξης χωρικής αναπαραγωγής ήχου

Control room acoustic design with provision for spatial sound reproduction support (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 157
 7. Κούτρας, Αθανάσιος
 8. ΚΟΥΤΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Καλλίρης, Γεώργιος
 9. Ακουστικός σχεδιασμός, αίθουσα ελέγχου, αρχιτεκτονική ακουστική, χωρικός ήχος, ακουστική κλειστών χώρων
 10. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος
 11. 5
 12. 4
 13. 43
 14. Πίνακες, διαγράμματα, εικόνες περιλαμβάνονται
  • Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί ο σχεδιασμός και η εσωτερική ακουστική διαμόρφωση της νέας αίθουσας ελέγχου του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η δημιουργία ενός υψηλών προδιαγραφών χώρου ακρόασης και παραγωγής, τόσο στερεοφωνικής όσο και χωρικής μορφής ήχου, ο οποίος θα εγκατασταθεί εντός του νέου κτηρίου του τμήματος. Αρχικά, πραγματοποιείται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την θεωρία της ακουστικής κλειστών χώρων και των τεχνολογιών αναπαραγωγής ήχου σε δωμάτια ακρόασης. Επιπλέον, αναλύονται οι γνωστές από τα πρότυπα και τη βιβλιογραφία προδιαγραφές και μεθοδολογίες που αφορούν το σχεδιασμό δωματίων ελέγχου, στα οποία πρέπει να επικρατούν συγκεκριμένες ακουστικές συνθήκες.
   Στη συνέχεια, εκτιμάται η τρέχουσα κατάσταση του χώρου του νέου κτηρίου, αναλύοντας τις υπάρχουσες δομές και τους περιορισμούς που αυτές θέτουν στον σχεδιασμό της αίθουσας ελέγχου. Επιπρόσθετα, μελετώνται και καθορίζονται οι ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί ο τελικός σχεδιασμός και πραγματοποιείται η εσωτερική διαμόρφωση της αίθουσας, βάσει των αρχών της κυματικής, στατιστικής και γεωμετρικής ακουστικής ανάλυσης.
   Καθ’ όλη την διάρκεια του σχεδιασμού πραγματοποιούνται προσομοιώσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, για την πρόβλεψη των ακουστικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζει η αίθουσα σε κάθε στάδιο. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης και αποτυπώνονται τα τελικά συμπεράσματα, όπως επίσης και προτάσεις για θέματα προς περαιτέρω έρευνα.

  • The subject of this thesis is the design and internal acoustic configuration of the new control room for the Department of Music Science and Art at the University of Macedonia. The primary objective is to create a high standard listening and production space capable of supporting stereo and spatial sound. This control room will be housed, within the Department’s new building. Initially, a comprehensive literature review on room acoustics theory and sound reproduction technologies in listening rooms is conducted. Furthermore, the design specifications and methodologies outlined in standards and literature pertaining to control rooms with specific acoustic requirements, are analyzed.
   Next, an assessment of the current state of the new building's space is conducted, examining existing structures and the constraints they impose on the control room design. Specific requirements and specifications for the final design are studied, defined, and utilized in the internal configuration of the control room. The configuration is based on principles derived from wave, statistical and geometrical acoustic analysis.
   Throughout the design process, computer simulations are employed to predict the acoustic characteristics of the room at each stage. Finally, the investigation’s findings are presented, and final conclusions are drawn. The thesis, also includes suggestions for further research.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές