Ακουστική και ηλεκτροακουστική μελέτη αναβάθμισης αιθουσών γυμναστηρίου.

Acoustic and electroacoustic study for improving gym rooms behavior. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 227
 7. Δημούλας Α. Χαράλαμπος
 8. Ακουστική | Βελτίωση | Μελέτη | Ηλεκτροακουστική | Εγκατάσταση | Ηχομείωση | Ηχομόνωση | Χρόνος αντήχησης | Πρώιμη | Απόσβεση | Ευκρίνεια | Διακριτότητα | Καταληπτότητα | Ομιλίας
 9. ΑΣΠΔΕ- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
 10. 9
 11. 13
 12. 22
 13. Περιέχει: Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες, Σχήματα, Φωτογραφίες
 14. Κοντομίχος Φ., Ζαρούχας Θ., & Χατζηαντωνίου Π. (2013). Ακουστική Χώρου - Βασικές Αρχές και Σύγχρονες Εξελίξεις στην Κτηριακή Ακουστική. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Γενικά οι αίθουσες ενός γυμναστηρίου δεν αποτελούν αντικείμενα μεγάλου ενδιαφέροντος για ακουστικές μελέτες, αλλα στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι αίθουσες που θα εξεταστούν, ανήκουν σε ένα γυμναστήριο το οποίο χρησιμοποιεί μοντέρνες μεθόδους εκγύμνασης, όπου ο προπονητής συμμετέχει στο πρόγραμμα γυμναστικής και εκφωνεί οδηγίες μέσω μικροφώνου, όπου είναι συνδεμένο σε ένα ηλεκτροακουστικού σύστημα, στο οποίο παράλληλα αναπαράγετε μουσική σε σχετικά υψηλή στάθμη.

   Όπως καταλαβαίνετε οι συγκεκριμένες αίθουσες γυμναστηρίου αποτελούν ένα ιδιαίτερο περιβάλλον μελέτης, καθώς αν και οι αίθουσες δεν χρησιμοποιούνται για κάποια άλλη χρήση πέρα από την διενέργεια δραστηριοτήτων εκγύμνασης, θα πρέπει να έχουν άριστες ακουστικές ιδιότητες για να μπορεί να υπάρχει μεγάλο ποσοστό  καταληπτότητας της ομιλίας, παράλληλα με την αναπαραγωγή μουσικής σε μεγάλη στάθμη.

   Στην παρούσα εργασία θα δείτε όλη την διαδικασία καταγραφής και αποτύπωσης της παρούσας κατάστασης των αιθουσών, καθώς και όλη την διαδικασία ακουστικής, ηχομονωτικής και ηλεκτροακουστικής βελτίωσης αυτών. Επιπλέων κατά την διαδικασία της βελτίωσης των αιθουσών πραγματοποιήθηκε και ψηφιακή μοντελοποίηση των υφιστάμενων καταστάσεων αλλά και των προτεινόμενων βελτιώσεων.

   Τέλος η συγκεκριμένη εργασία έχει στόχο να αποτελεί μελλοντικά έναν οδηγό για την εκπόνηση μελετών σε παρόμοιους χώρους.

  • Generally, the rooms of a gym are not objects of great interest for acoustic studies, but in this case, the rooms that will be examined belong to a gym that uses modern training methods, where the trainer participates in the training program and gives instructions through a microphone, connected to an electro-acoustic system, in which music is played at a relatively high level.

   As you will appreciate, these particular gym rooms are a particular environment of study, as although the rooms are not used for any other use than carrying out training activities, they must have excellent acoustic properties to allow for a high rate of speech intelligibility, alongside the reproduction of music at a high level.

   In this paper you will see the whole process of recording and mapping the current state of the rooms, as well as the whole process of acoustic, soundproofing and electro-acoustic improvement of them. In addition, during the process of the improvement of the halls a digital modelling of the existing conditions and the proposed improvements was carried out.

   Finally, this work aims to be a guide for future studies in similar spaces.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές